Pa­la­das re­ple­tas de hu­mil­dad que bus­can ha­cer­se un hue­co en Eu­ro­pa

El rian­xei­ro com­pi­te en su pri­mer cam­peo­na­to con­ti­nen­tal sin pre­sión pe­ro con ga­nas de lo­grar un buen re­sul­ta­do

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz de Barbanza - FRAN BREA

Ha­ce tan so­lo una semana que Adrián Mos­que­ra, del Club Pi­ra­güis­mo Rías Bai­xas-Boiro, se pro­cla­mó sub­cam­peón de Es­pa­ña y ga­nó una plaza pa­ra com­pe­tir en el mun­dial. Hoy, a par­tir de las 13.00 ho­ras, co­men­za­rá a re­mar en el cam­peo­na­to de Eu­ro­pa, que se ce­le­bra en Plov­div (Bul­ga­ria). «Eu en­cón­tro­me ben fi­si­ca­men­te. Ago­ra ve­re­mos os re­sul­ta­dos dos ades­tra­men­tos que ini­cia­mos hai ca­se un ano», apun­ta Mos­que­ra, quien afir­ma que afron­ta su pri­me­ra par­ti­ci­pa­ción en una ci­ta co­mo es­ta «con hu­mil­da­de e sen pre­sións».

El pa­lis­ta rian­xei­ro ase­gu­ra que lle­va tiem­po si­guien­do los avan­ces de los que se­rán sus ri­va­les en la com­pe­ti­ción con­ti­nen­tal: «Pro­cu­ro mi­rar os seus per­fís nas re­des so­ciais pa­ra ver o que fan e co­mo se es­tán pre­pa­ran­do. Nes­tes in­tres po­de que ha­xa tres ou ca­tro que se­xan su­pe­rio­res ao res­to, pe­ro co pa­so do tem­po es­pe­ro es­tar ao seu ni­vel e ga­ñar­lles». En es­te sen­ti­do, su en­tre­na­dor, Luis Ou­ri­lle, con­si­de­ra que el re­sul­ta­do que pue­da ob­te­ner Mos­que­ra es «un­ha in­cer­te­za. Na Co­pa do Mun­do que se ce­le­brou, os tem­pos fo­ron bai­xos, pe­ro ta­mén é cer­to que os de­por­tis­tas re­ma­ron con ven­to a fa­vor. Eu creo que o vai fa­cer moi ben. Es­pe­re­mos que se dea cla­si­fi­ca­do pa­ra a fi­nal e, un­ha vez ne­la, a ver que oco­rre».

En­tre­na­mien­to in­ten­so

Mos­que­ra lle­ga a Bul­ga­ria «a to­pe fí­si­ca e mo­ral­men­te», co­men­ta. Pa­ra ello se ha ejer­ci­ta­do des­de el mes de sep­tiem­bre. Pri­me­ro, las se­sio­nes de pre­pa­ra­ción fue­ron sua­ves pa­ra «pou­co a pou­co» tra­ba­jar más es­pe­cí­fi­ca­men­te de ca­ra a la dis­tan­cia en la que com­pi­te, los 200 me­tros.

«Co­me­za­mos con exer­ci­cios de resistencia e aca­ba­mos fa­cen­do ou­tros máis in­ten­si­vos e cur­tos, pa­ra pri­mar a ex­plo­si­vi­da­de», des­ta­ca Adrián. El gim­na­sio jue­ga un pa­pel muy im­por­tan­te en es­te apar­ta­do y, ade­más de los tí­pi­cos ejer­ci­cios pa­ra for­ta­le­cer cier­tos múscu­los, el rian­xei­ro uti­li­zó má­qui­nas es­pe­cí­fi­cas que re­pro­du­cen el mo­vi­mien­to que rea­li­za con la pa­la: «Ata se lle po­den en­ga­dir pe­sos pa­ra au­men­tar máis a for­za da pa­de­xa­da. Ades­tro en­tre cin­co e seis días á semana e ao xim­na­sio de­dí­co­lle un­ha ho­ra e me­dia».

El sa­cri­fi­cio y el es­fuer­zo es con­si­de­ra­ble, pe­ro, co­mo re­co­no­ce Mos­que­ra, «a es­te ni­vel non que­da ou­tra». El rian­xei­ro es­tá «men­ta­li­za­do», ya que «so­mos un­ha fa­mi­lia que to­da a vi­da es­ti­vo li­ga­da ao re­mo e ás pi­ra­guas».

D. GESTOSO

Mos­que­ra ini­ció su pre­pa­ra­ción en sep­tiem­bre y afir­ma lle­gar a la ci­ta con bue­nas sen­sa­cio­nes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.