Un­ha ho­me­na­xe ás xen­tes do mar

Ca­bo de Cruz, Agui­ño e Mu­ros fi­xe­ron un gran es­for­zo pa­ra con­fec­cio­nar os pro­gra­mas

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Festa do Carme -

Ca­bo de Cruz, Agui­ño e Mu­ros fi­xe­ron un enor­me es­for­zo pa­ra ren­der ho­no­res á Vir­xe do Car­me, a pa­troa da xen­te do mar, á que se en­co­men­dan os ma­ri­ñei­ros e as súas fa­mi­lias pa­ra que pro­te­xa a quen tra­ba­lla so­bre as au­gas ma­rei­ras, as mes­mas que, pe­rio­di­ca­men­te, co­bran o seu tri­bu­to en vi­das des­tes es­for­za­dos pro­fe­sio­nais que, a pe­sar do ris­co que en­tra­ña o seu la­bor, non po­den vi­vir sen ulir o seu pe­cu­liar aro­ma, sen per­ci­bir a súa enor­me vi­da. Es­ta fin de semana é fes­ti­va pa­ra as flo­tas e as súas tri­pu­la­cións, pe­ro ta­mén pa­ra os bar­ban­ce­ses e mu­ra­dáns en xe­ral, por­que a eco­no­mía des­te te­rri­to­rio ten no me­dio ma­ri­ño o seu piar eco­nó­mi­co, e é de xus­ti­za agra­de­ce­lo par­ti­ci­pan­do nas ac­ti­vi­da­des que es­for­za­das co­mi­sións ar­ti­lla­ron pa­ra go­ce pro­pio e de to­da a so­cie­da­de. Ma­ñá, as pro­ce­sións ma­rí­ti­mas su­ca­rán as cos­tas e te­rán un­ha pa­ra­da pa­ra lem­brar aos fa­le­ci­dos no mar, moi­tos dos ca­les nun­ca máis vol­ve­ron, e son da­tas pa­ra non es­que­ce­lo.

DA­NI GESTOSO

Ma­ñá se­rá día pa­ra lem­brar a to­dos os fa­le­ci­dos no mar, moi­tos dos ca­les nun­ca máis vol­ve­ron FOTO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.