«Can­tos máis se­xa­mos, o tra­ba­llo lé­va­se moi­to me­llor»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Entrevista -

Es­te é o cuar­to ano que No­lo Ro­me­ro es­tá á fron­te das fes­tas do Car­me co­mo pre­si­den­te da co­mi­sión, un posto do que se fi­xo car­go pa­ra que non des­apa­re­ce­ran as ce­le­bra­cións do seu po­bo. —¿Hai tem­po a es­tar na fes­ta sen­do da co­mi­sión? —Can­do me pu­xen ao man­do dis­to ti­ña cla­ro que que­ría es­tar na fes­ta co­mo un ve­ci­ño máis. Nós non le­va­mos o te­ma da can­ti­na, xa que a ven­de­mos, po­lo que que­da­mos un pou­co máis li­be­ra­dos. Sem­pre tes que es­tar pen­den­te de to­do por si pa­sa al­go, pe­ro aín­da así hai tem­po pa­ra pa­sa­lo ben. —¿Ten pre­vis­to re­pe­tir car­go na or­ga­ni­za­ción? —Pú­xen­me á fron­te das fes­tas coa in­ten­ción de que non se per­de­ran, pe­ro es­tou aber­to a que ve­ña xen­te no­va. Can­tos máis se­xa­mos, o tra­ba­llo lé­va­se moi­to me­llor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.