Adrián Mos­que­ra lo­gró en­trar en la fi­nal B del Eu­ro­peo

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia Deportes -

En su pri­me­ra par­ti­ci­pa­ción in­ter­na­cio­nal, Adrián Mos­que­ra pe­lea­rá es­ta ma­ña­na, a par­tir de las 9.00 horas, por bri­llar en la fi­nal B del Cam­peo­na­to de Eu­ro­pa. Un mal arran­que le im­pi­dió com­pe­tir por las me­da­llas, ya que en la prueba ini­cial se vio so­bre­pa­sa­do por los ner­vios. El bar­ban­zano res­pon­dió en la se­mi­fi­nal, don­de en­tró en sex­ta po­si­ción, ga­nan­do un pues­to en la fi­nal B.

«Que­ría­me qui­tar a pre­sión de en­ri­ba, pe­ro na pri­mei­ra re­ga­ta pa­sou­me fac­tu­ra ser no­vel. Na li­ña de saí­da pú­xen­me ner­vio­so. Pin­chei e non pui­den op­tar a na­da», apun­tó el pro­pio Mos­que­ra des­de el cam­po de re­ga­tas de Plov­div. «Des­pois do ba­ta­ca­zo qui­xen fa­cer bo­rrón e con­ta no­va. Ao fi­nal, nas se­mi­fi­nais pui­den con­se­gui­lo e saíu­me un­ha boa re­ga­ta». El jo­ven se mos­tró es­pe­ran­za­do so­bre sus opor­tu­ni­da­des pa­ra es­ta ma­ña­na: «In­ten­ta­rei ga­ñar pa­ra mar­char cun bo sa­bor de bo­ca».

Vi­sión del téc­ni­co

El di­rec­tor de­por­ti­vo del Club Pi­ra­güis­mo Rías Bai­xas-Boiro, Luis Ou­ri­lle, des­ta­có el tra­ba­jo rea­li­za­do por su pu­pi­lo: «To­cou­lle un­ha das eli­mi­na­to­rias máis di­fí­ci­les e que­dou en sé­ti­mo lu­gar. Ade­mais o ven­to en con­tra, ao ser un­ha per­soa moi del­ga­da, afec­tou­lle ne­ga­ti­va­men­te».

So­bre el pa­pel rea­li­za­do en la se­mi­fi­nal, Ou­ri­lle re­co­no­ció que: «fí­xoa per­fec­ta, saíu moi for­te, sen nin­gún fa­llo e aper­tou ata o fi­nal da ca­rrei­ra».

El pro­fe­sio­nal boi­ren­se afir­mó que to­da­vía hay tra­ba­jo que ha­cer pa­ra op­tar a las me­da­llas: «os me­tais es­tán un chan­zo por ri­ba, pe­ro a súa ac­tua­ción foi to­do un éxi­to. Que­dou a só tres se­gun­dos da fi­nal A. De ca­ra a un fu­tu­ro moi pró­xi­mo creo que Adrián es­ta­rá aí, con po­si­bi­li­da­des de to­do».

GESTOSO

El rian­xei­ro, en la se­de del Club Pi­ra­güis­mo Rías Bai­xas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.