Pue­bla re­su­ci­tó en Cha­pe­la

Re­mo Los bar­ban­za­nos, a bor­do de «A Car­me­la», se so­bre­pu­sie­ron a la re­ga­ta del sá­ba­do en Vi­la­gar­cía pa­ra re­en­gan­char­se a la pelea con Mei­ra por el ce­tro li­gue­ro

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia Deportes - S. GÓ­MEZ

El Club Re­mo Pue­bla re­su­ci­tó en Cha­pe­la pa­ra re­en­gan­char­se una vez más a la pelea por el ce­tro li­gue­ro. Des­pués del amargo cuarto pues­to de es­te sá­ba­do en Vi­la­gar­cía, los bar­ban­za­nos des­car­ga­ron to­da la ra­bia ayer en Cha­pe­la, don­de on­dea­ron una nue­va ban­de­ra, la ter­ce­ra del cur­so, y vol­vie­ron a po­ner­se a tres pun­tos de Mei­ra, que mos­tró de nuevo su so­li­dez pa­ra fi­na­li­zar se­gun­do.

«Es­ta­mos moi con­ten­tos co tra­ba­llo fei­to. Na re­ga­ta do sá­ba­do non fi­xe­mos o no­so me­llor pa­pel, aín­da que ta­mén ti­vo que ver que os xuí­ces de­ron a saí­da no mo­men­to me­nos axei­ta­do. Fo­mos con moi­tas ga­nas de de­mos­trar que aín­da que­da moi­to e que es­ta­mos na loi­ta», apun­tó el di­rec­ti­vo del club, Mi­guel Lojo.

Por el mo­men­to, Pue­bla ya su­ma tres ban­de­ras, que lo­gró en Pe­ri­llo, O Gro­ve y Cha­pe­la. Ade­más, los bar­ban­za­nos ga­na­ron la re­ga­ta de pre­sen­ta­ción, aun­que es­ta no era pun­tua­ble. «Des­pois do que acon­te­ceu o sá­ba­do que­da­mos con mal cor­po, xa que non pui­de­mos ro­tar to­do o que nos gus­ta­ría, xa que que­ría­mos ras­car al­gúns pun­tos», apun­tó Lojo, que re­co­no­ció que «se­gui­re­mos igual. Por un mal resultado non va­mos a ti­rar a toa­lla».

Rian­xo fue el se­gun­do equi­po de la co­mar­ca bar­ban­za­na que par­ti­ci­pó en es­ta prue­ba, fir­man­do un sex­to pues­to que de­mues­tra que el club sí tie­ne mu­cho po­ten­cial pa­ra com­pe­tir en la prin­ci­pal li­ga au­to­nó­mi­ca.

Im­pa­ra­bles

Co­mo un au­tén­ti­co cohe­te si­guen las re­me­ras del Náu­ti­co de Ri­bei­ra, que fir­ma­ron su cuar­ta vic­to­ria de la tem­po­ra­da den­tro de la ban­ca­da com­par­ti­da con Me­cos. «Foi un­ha re­ga­ta si­mi­lar á do sá­ba­do. Fi­xe­mos ca­tro cam­bios e hou­bo xen­te que pui­do des­can­sar. Si que no­ta­ron un pou­co a re­ga­ta de on­te, xa que as sen­sa­cións fo­ron di­fe­ren­tes, tal e co­mo que­da mos­tra­do nos tem­pos cos ri­vais», apun­tó el téc­ni­co de la en­ti­dad, Su­so Sil­va.

Co­mo ob­je­ti­vo fi­nal, sin con­tar el ce­tro li­gue­ro, las de la ca­pi­tal bar­ban­za­na man­tie­nen el de al­can­zar la Ban­de­ra de la Con­cha: «Se­gui­mos tra­ba­llan­do coa me­ta de en­trar ne­sa pro­ba. A pla­ni­fi­ca­ción vai en­ca­mi­ña­da a esa re­ga­ta, xa que o día da cla­si­fi­ca­to­ria te­mos que es­tar no me­llor ni­vel, ao no­so 100%».

En la com­pe­ti­ción fe­me­ni­na, las re­me­ras de Ca­bo da Cruz ter­mi­na­ron en se­gun­da po­si­ción, que­dán­do­se a 22 se­gun­dos de sus ve­ci­nas. Ca­ba­na fue ter­ce­ro, mien­tras Cha­pe­la fir­mó un cuarto pues­to. Por úl­ti­mo, Sal­ga­do-Pe­ri­llo ce­rró la cla­si­fi­ca­ción en quin­ta po­si­ción.

CEDIDA

Los bar­ban­za­nos ele­van sus re­mos al cie­lo en el mo­men­to de re­ci­bir la dispu­tada ban­de­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.