Mos­que­ra ce­rró el Eu­ro­peo con un cuarto pues­to en la fi­nal B

El pa­lis­ta rian­xei­ro ex­pri­mió su ve­lo­ci­dad en los úl­ti­mos 100 me­tros pa­ra re­ba­sar a los ri­va­les is­rae­lí y ucra­niano

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia Deportes - S. GÓ­MEZ

Adrián Mos­que­ra ce­rró su pri­mer Cam­peo­na­to de Eu­ro­pa con un cuarto pues­to en la fi­nal B. Gran resultado del rian­xei­ro, que el sá­ba­do tu­vo que so­bre­po­ner­se a los ner­vios del de­but pa­ra co­lar­se in ex­tre­mis en la úl­ti­ma ron­da. Ayer, en la fi­nal B, volvió a rea­li­zar un gran pa­pel, don­de se en­fren­tó a ri­va­les mu­cho más ex­pe­ri­men­ta­dos que él. Los 44 se­gun­dos que fir­mó se en­cuen­tran en­tre los me­jo­res re­sul­ta­dos del bar­ban­zano, que se­gui­rá pe­lean­do pa­ra al­can­zar las me­da­llas.

«Saíu­lle un­ha fi­nal per­fec­ta. Sa­bía­mos que a pis­ta es­ta­ba máis rá­pi­da, xa que bai­xa­ra o ven­to. É un­ha mar­ca moi boa, das me­llo­res que ten re­xis­tra­das», apun­tó el di­rec­tor de­por­ti­vo del Club Pi­ra­güis­mo Rías Bai­xas-Boi­ro, Luis Ou­ri­lle, que se mos­tró or­gu­llo­so del pa­pel rea­li­za­do por el jo­ven pa­lis­ta bar­ban­zano.

Mos­que­ra so­lo fue su­pe­ra­do por el ir­lan­dés Pa­trick O´Leary, que al­can­zó la lí­nea de me­ta en 41 se­gun­dos. Tras él lle­gó el grie­go Eteo­kis Pa­vlou, con un tiem­po de 41,7. La ter­ce­ra po­si­ción fue pa­ra Ar­sen Ar­se­no­vic, que ter­mi­nó en 42 se­gun­dos.

«Ti­ve­mos que cam­biar a tác­ti­ca pa­ra po­ñer­nos ao seu ni­vel. Sa­bía­mos que se saia­mos for­tes den­de o inicio po­dia­mos su­frir moi­to nos úl­ti­mos me­tros. Por iso, bai­xa­mos a fre­cuen­cia de pa­de­xa­da nos pri­mei­ros 100 me­tros, men­tres que nos 100 úl­ti­mos aper­ta­mos. Foi aí can­do adian­tou aos ri­vais de Is­rael e Ucraí­na», ase­gu­ró Ou­ri­lle.

El si­guien­te re­to

Mos­que­ra, que se mos­tró con­ten­to con el resultado fi­nal, afron­ta aho­ra un nuevo re­to. «Que­da un mes e me­dio pa­ra pre­pa­rar o Mun­dial. Te­mos que tra­ba- llar moi­to, au­men­tar a for­za pa­ra que aca­de o me­llor resultado po­si­ble», re­co­no­ció Ou­ri­lle.

«Mar­cho con­ten­to. Ao fi­nal fi­xen un tem­po apro­xi­ma­do ao que es­ta­ba pa­de­xan­do es­ta tem­po­ra­da. Vou­me con bo sa­bor de boca. Hai moi­to ni­vel e te­ño que se­guir dán­do­lle du­ro pa­ra op­tar a máis», apun­tó el pro­pio Mos­que­ra, que no se qui­ta de la ca­be­za el re­to de mor­der una medalla eu­ro­pea en las pró­xi­mas tem­po­ra­das.

CEDIDA

Mos­que­ra, en las aguas del cam­po de re­ga­tas de Plov­div.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.