Con­vo­ca­to­ria do pre­mio de tea­tro ra­dio­fó­ni­co do «Dia­rio cul­tu­ral»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura - LVG

O pro­gra­ma Dia­rio cul­tu­ral da Ra­dio Ga­le­ga vén de con­vo­car un­ha no­va edi­ción do seu pre­mio de tea­tro ra­dio­fó­ni­co, do­ta­do con 6.000 eu­ros. Ade­mais, pre­sen­tou o li­bro-ce­dé que re­co­lle as obras fi­na­lis­tas da edi­ción an­te­rior, que dis­tin­guiu a Eva Fe­rrei­ra, Ca­ro­li­na Al­ba Cas­tro, Ave­li­na Pé­rez e Ana Carreira. O pra­zo pa­ra a no­va edi­ción re­ma­ta o día 24 do vin­dei­ro mes de se­tem­bro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.