ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Bis­po de Roma. Muí­ño de au­ga de ro­da ver­ti­cal. 2 Aga­rran. Me­dia du­cia. 3 Si­mio. Quéi­ma­se. 4 Di­se da uva se­ca­da ao sol. Pro­vei­to, be­ne­fi­cio, van­ta­xe que se ti­ra de al­go. 5 Con­xun­ción dis­tri­bu­ti­va. Fi­gu­ra­da­men­te, pa­sa moi­ta ca­lor. 6 Con­soan­te. Que non es­tá fi­xo, que po­de cam­biar de lu­gar ou de po­si­ción. Con­soan­te. 7 Po­se­si­vo mas­cu­lino pa­ra pri­mei­ra persoa. For­ma áto­na do pro­no­me de ter­cei­ra persoa.

8. Ocos, ba­lei­ros, fú­ti­les. Pa­rro­quia de Ames ou ci­da­de de Fran­cia. 9 Te­sa, rí­xi­da. Un dos cin­co sen­ti­dos. 10 Aquí máis ou me­nos. Na­da. 10 In­gre­dien­te do xa­bón. Es­ca­va­ción ver­ti­cal fon­da, por exem­plo pa­ra apro­vei­tar un ma­nan­cial sub­te­rrá­neo.

VERTICAIS 1 Ató­ni­tos, per­ple­xos, alou­la­dos. Ca­mi­ños. 2 Lim­par os mo­cos. Fi­to, pe­dra ou ou­tro ele­men­to ma­te­rial que si­na­la os lí­mi­tes dun­ha pro­pie­da­de ou dun te­rri­to­rio.

3 Ca­vi­la­cións, ma­xíns, opi­nións. 4 Ata, anoce­ga. Pa­rro­quia do con­ce­llo de Friol. Pre­po­si­ción. 5 Sím­bo­lo do bo­ro. 6 Do re­vés, su­ce­de, acon­te­ce, trans­co­rre. Ma­nan­cial a flor de te­rra. Sím­bo­lo do fós­fo­ro. 7 Ar­te­sán que fa­bri­ca ou arran­xa pe­cha­du­ras, cha­ves e cou­sas si­mi­la­res. 8 Chou­sas, lei­ras. Ovo que se dei­xa nun si­tio pa­ra que as ga­li­ñas vaian po­ñer alí.

9 Asas pe­que­nas. Ga­na de dur­mir.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.