O fu­tu­ro es­tá des­can­san­do

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

PENSAMENTOS IMPERFECTOS DIE­GO AMEIXEIRAS

Che­ga un mo­men­to en que o can­sa­zo pre­su­me de pro­por­cio­nar­nos de­rro­tas. Apo­dé­ra­se do no­so or­ga­nis­mo pa­ra evi­tar as con­se­cuen­cias dun­ha re­sa­ca in­do­ma­ble, por moi­to que a ten­ta­ción tei­me en pro­lon­gar a noi­te, ou im­pi­de que prac­ti­que­mos á bra­va ese de­por­te que nos fi­xo he­roes na ado­les­cen­cia, pe­ro que ago­ra amea­za con des­gra­ciar­nos un me­nis­co. Con­vér­te­nos en odio­sa­men­te rea­lis­tas. Oco­rre ta­mén que aban­do­na­mos fi­lias li­te­ra­rias ou pres­cin­di­mos dun ti­po de mú­si­ca por mor dun can­sa­zo máis pe­ne­tran­te, ese que ten que ver coa mor­te da cu­rio­si­da­de ou cun­ha reite­ra­ción ex­ce­si­va que ma­lo­grou o atrac­ti­vo do que an­tes nos en­tu­sias­ma­ba. Non é doa­do de­tec­tar a súa apa­ri­ción. Mé­te­se no cor­po con noc­tur­ni­da­de de ten­da de cup­ca­kes asal­tan­do o co­ra­zón dun ba­rrio. Re­vé­la­se me­llor en au­sen­cia. Un día re­gre­sas a un­has fotos que con­ser­vas en pa­pel, to­ma­das na épi­ca dun­ha ve­lla ce­le­bra­ción en­tre ami­gos, e ad­vir­tes que a som­bra non es­tá aí. Ne­sa ne­bu­lo­sa me­mo­ra­ble, men­tres al­guén se aba­lan­za so­bre ti fa­cen­do o si­nal da vi­to­ria, hai de to­do me­nos can­sa­zo.

Ad­mi­ta­mos da­que­la que es­tá mal vis­to dar mos­tras de fra­que­za nun­ha so­cie­da­de que ali­men­ta a to­das ho­ras o de­li­rio hi­per­ac­ti­vo e a ocu­pa­ción cons­tan­te. A quie­tu­de do mís­ti­co é sos­pei­to­sa. Os epi­so­dios pun­tuais de aba­te­men­to e vul­ne­ra­bi­li­da­de, mes­mo sen­do im­pres­cin­di­bles pa­ra a hi­xie­ne emo­cio­nal, arras­tran un es­tig­ma per­ni­cio­so. Che­ga­rá un mo­men­to en que a in­tros­pec­ción, iso que se prac­ti­ca con ex­pre­sión au­sen­te, se­rá con­si­de­ra­da un­ha ac­ti­vi­da­de de ris­co. En con­se­cuen­cia, nin­guén que­re es­tar can­so, e moi­to me­nos pa­re­ce­lo. Pe­ro cóm­pre fa­cer­lle xus­ti­za á lan­gui­dez, que dal­gun­ha ma­nei­ra ta­mén po­de ser un es­ta­do de es­pe­ran­za per­ma­nen­te. A fic­ción, den­de a noi­te dos tem­pos, en­si­nou­nos que os he­roes xus­tos de ener­xía sem­pre reac­cio­nan nas úl­ti­mas pá­xi­nas. Sa­be­mos que hai un­ha pro­me­sa re­vo­lu­cio­na­ria no can­sa­zo. Un­ha uto­pía la­ten­te. «Un non se re­for­ma, só per­de for­zas», di­lle Al Pa­cino a Pe­ne­lo­pe Ann Mi­ller en Car­li­to’s Way. O me­llor fu­tu­ro po­si­ble es­tá en mans dos que non saen do so­fá.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.