Mar­cos Cal­vei­ro ga­ña o Gar­cía Ba­rros con «O xar­di­nei­ro dos in­gle­ses»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

Mar­cos Cal­vei­ro ga­ñou on­te na Es­tra­da o vi­xé­si­mo no­veno pre­mio de no­ve­la Gar­cía Ba­rros coa súa obra O xar­di­nei­ro dos in­gle­ses, nun cer­ta­me ao que con­co­rre­ron un to­tal de 21 obras. Carlos Le­ma, in­te­gran­te do xu­ra­do, pun­tua­li­zou que o li­bro ga­ñou coa maio­ría de vo­tos an­te a pre­sen­za dou­tras no­ve­las ta­mén de in­tere­se. A pu­bli­ca­ción se­rá en no­vem­bro, mes no que se en­tre­ga­rá o pre­mio na lo­ca­li­da­de es­tra­den­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.