ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ber­ces, ca­mas in­fan­tís que se po­den aba­lar pa­ra arro­lar. 2 Sím­bo­lo do car­bono. Afó­ni­cas, rou­fe­ñas. Sím­bo­lo do fós­fo­ro. 3 Lin­gua ro­man­ce. De­sor­de ab­so­lu­ta. Ai­re.

4 To­bo, pa­lei­ra, co­va ou re­fu­xio dun ani­mal. Bol­sa pla­na de pa­pel, por exem­plo pa­ra me­ter un­ha car­ta. 5 De­mos­tra­ti­vo neu­tro. Di­se da me­mo­ria de tra­ba­llo do sis­te­ma ope­ra­ti­vo dun or­de­na­dor. 6 Dei­ca. No­me de le­tra. 7 Pí­ca­ros, ca­ti­vos. Dar un­ha con­ta o seu re­sul­ta­do de­bi­do. 8 Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Es­tam­pa de fran­queo pos­tal. Sen­llei­ro. 9 Con­soan­te. Cir­cun­dan, cer­can, con­tor­nan. Con­soan­te. 10 La­bra­do­res que tra­ba­llan lu­ga­res po­la ren­da. VERTICAIS 1 Re­pro­dú­ce­nos. 2 Sím­bo­lo do bo­ro. Ra­zas, va­rie­da­des. Cen. 3 Ter­mi­na­ción de in­fi­ni­ti­vo. Ga­ban, elo­xian. Di­vin­da­de so­lar do an­ti­go Exip­to. 4 O mes­mo ca “ro­cha”, ma­sa pé­trea. Pe­zas do es­que­le­to. 5 Ca­mi­ño ur­bano. Ga­na de be­ber.

6 Sons re­flec­ti­dos po­los obs­tácu­los. Re­gra de ca­rác­ter xe­ral es­ta­ble­ci­da po­la au­to­ri­da­de so­be­ra­na. 7 Can­sa­do, fa­ti­ga­do, fal­to de vi­gor. Vi­brar au­di­ble­men­te. 8 Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Subs­tan­cia vis­co­sa e den­sa, es­cu­ra ou ne­gra, que se ob­tén por des­ti­la­ción dal­gun­has subs­tan­cias or­gá­ni­cas. La­zo aper­ta­do. 9 Con­soan­te. Un dos tres mos­que­tei­ros de Du­mas. Con­soan­te.

10 Aper­ta­ron, opri­mi­ron, pul­sa­ron.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.