Ma­ra­ta­són e Exa­me de Pa­tróns pa­ra ir ga­ñan­do in­ten­si­da­de

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

A sin­gra­du­ra nú­me­ro 69 que arran­cou on­te co­bra­rá in­ten­si­da­de ho­xe con dúas das ac­ti­vi­da­des des­ta­ca­das do car­tel: o Ma­ra­ta­són, que arran­ca­rá no pal­co de pe­dra do Ma­le­cón ás 21.00 ho­ras, e o Exa­me de Pa­tróns, que da­rá co­me­zo so­bre as 23.00 ho­ras en Ban­dou­rrío.

As ac­ti­vi­da­des xa co­me­za­rán ao me­dio­día co es­pec­tácu­lo mu­si­cal e tea­tral Ma­ri­ñei­ras (pra­za de Vi­go), pa­ra des­pra­zar­se po­la tar­de á praia de Area Se­ca­da, on­de se dispu­tará un­ha no­va edi­ción do Tri­nautlón dor­nei­ro (16.30 ho­ras), que cul­mi­na­rá coa ac­tua­ción de Antonio Ca­fre e Os Trau­má­ti­cos.

De Va­cas, o gru­po ca­rac­te­ri­za­do po­las ori­xi­nais ver­sións que fai de co­ñe­ci­dos te­mas, su­bira­se ao es­ce­na­rio ás 22.00, men­tres que Te­vra e o Ji Jo dor­nei­ro po­ñe­rán o co­lo­fón des­ta se­gun­da xor­na­da.

QUEIJEIRO

Os ca­ma­rei­ros pu­xe­ron a pro­ba as súas ha­bi­li­da­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.