O pre­gón de Ma­ría Ca­no­sa abre a Fei­ra do Li­bro de Rian­xo

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

Ho­xe • Pra­za Cas­te­lao (Rian­xo) • 13.00 ho­ras •

Aín­da que xa se­rá ás 12.00 can­do os novo postos ins­ta­la­dos na Pra­za Cas­te­lao de Rian­xo abri­rán as súas portas, pa­ra a inau­gu­ra­ción ofi­cial da Fei­ra do Li­bro de Rian­xo ha­be­rá que es­pe­rar un­ha ho­ra máis. Co­rre­rá a car­go da es­cri­to­ra Ma­ría Ca­no­sa, que se­rá nes­ta oca­sión a en­car­ga­da de ler o pre­gón. Ta­mén in­ter­vi­rán Xo­sé An­tón Pe­drei­ra (vi­ce­pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción de Li­brei­ros de Ga­li­cia; Án­xe­la Fran­co, depu­tada de Be­nes­tar So­cial; Ovi­dio Ro­dei­ro, de­le­ga­do da Xun­ta na Co­ru­ña; e Adolfo Muí­ños, o al­cal­de.

Ás 20.30, Na­ta­lia Ca­rou pre­sen­ta­rá

e ás 22.30 ha­be­rá un fes­ti­val de dan­za con gru­pos de Bul­ga­ria e Mé­xi­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.