Bau­tis­mo dor­nei­ro pa­ra o Ko­ru­ño

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia - CAR­MEN FER­NÁN­DEZ / A.G.

Os pe­ñei­ros en­che­ron a pra­za do Sol pa­ra re­ci­bir o fa­cho e po­der pre­sen­ciar un­ha no­va Se­ri­mo­nia de Ini­sia­sión A fes­ta máis agar­da­da do ano xa es­tá aquí. Os dor­nei­ros co­me­za­ron a to­mar as ca­lles ri­bei­ren­ses men­tres Os Pin­tos por­ta­ban o fa­cho dor­nei­ro ata o atrio da igre­xa. Alí agar­dá­baos Da­vid Per­do­mo, o Ko­ru­ño, con­vi­da­do es­tre­la des­te ano pa­ra dar o pis­to­le­ta­zo de saí­da á 69 sin­gra­du­ra. Tan­to ne­nos co­ma maio­res en­chían a pra­za an­sio­sos por es­coi­tar as ver­bas do Ko­ru­ño. Co hu­mor que o ca­rac­te­ri­za, in­ten­tou ga­ñar­se ao pú­bli­co den­de o co­me­zo. Men­tres se pre­sen­ta­ba e agra­de­cía a in­vi­ta­ción, ti­vo tem­po ta­mén pa­ra un­ha do­se de hu­mor ne­gro ao fa­cer re­fe­ren­cia, por exem­plo, a Mi­guel Ble­sa e ao seu re­cen­te fa­le­ce­men­to.

Sen em­bar­go, hou­bo un mo­men­to no que un­ha ve­ci­ña lle rou­bou o pro­ta­go­nis­mo. Que a súa ca­sa fo­ra a dia­na na que se pro­xec­ta­ba a flor

Si­re­na­zo de ini­cio

Cun guión na man, o Ko­ru­ño fa­cía de to­do, me­nos se­guir o pa­pel. An­te a pe­ti­ción de que o le­ra en ko­ru­ño, el re­xei­tou esa op­ción. «Ten­des un­ha per­so­na­li­da­de xe­nial. Is­to ten que ser li­do con ghea­da e se­seo, non en ko­ru­ño», afir­ma­ba. Pa­ra ini­ciar a fes­ta se­guin­do a tra­di­ción, non fal­ta­ron os si­re­na­zos nin o himno dor­nei­ro, can­ta­do e bai­la­do por to­dos os dor­nei­ros pre­sen­tes no lu­gar.

Co­mo re­ma­te á Se­ri­mo­nia de Ini­sia­sión, as pe­ñas ins­cri­tas nes­ta sin­gra­du­ra re­ci­bi­ron ca­dan­súa ban­dei­ra. O Ko­ru­ño, en­car­ga­do de cha­ma­las, non dei­xou de rir an­te o en­xe­ño dos seus no­mes.

CARMELA QUEIJEIRO

A peña Os Pin­tos foi a en­car­ga­da de le­var es­te ano o fa­cho dor­nei­ro.

dor­nei­ra qui­zais ti­vo al­go que ver. E que o Ko­ru­ño in­sis­ti­ra en que se aso­ma­ra á ven­tá, ta­mén. Se­xa co­mo fo­ra, a ve­ci­ña le­vou­se a ova­ción da noi­te ao sa­car po­la ven­tá a ban­dei­ra da Dor­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.