Axei­tos pre­sen­ta a com­ple­ta bio­gra­fía de Ma­nuel Antonio

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

Ata o do­min­go • Pra­za Cas­te­lao (Rianxo) • De 12.00 a 14.00 e de 18.30 a 22.30

ho­ras • Des­pois de que a es­cri­to­ra Ma­ría Ca­no­sa mar­ca­ra on­te o arran­que da Fei­ra do Li­bro de Rianxo reivin­di­can­do a im­por­tan­cia da lec­tu­ra, a fes­ta da pa­la­bra con­ti­núa ho­xe cun com­ple­to car­tel de ac­ti­vi­da­des. A ci­ta máis im­por­tan­te se­rá a que pro­ta­go­ni­za­rá Xosé Luís Axei­tos ás 21.00 ho­ras. Pre­sen­ta­rá Un­ha

vi­da en re­bel­día, con­si­de­ra­da a bio­gra­fía máis com­ple­ta de Ma­nuel Antonio.

O pro­gra­ma de ho­xe ta­mén in­clúe tea­tro, a car­go de Ga­za­fel­hos (12.00 ho­ras); un­ha se­sión de con­tos con Ma­ría Li­res (19.00); e ou­tra pre­sen­ta­ción li­te­ra­ria, a de Pa­blo Pi­ñei­ros e Hu­go San­mar­tín, que fa­la­rán de De tu co­ra­zón a mi

li­bro. Com­ple­ta­ra­se cun­ha ob­ser­va­ción as­tro­nó­mi­ca (pa­seo da Ri­bei­ra, 22.30).

C.QUEIJEIRO

Ma­ría Ca­no­sa en­car­gou­se do pre­gón inau­gu­ral.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.