A xou­ba em­pe­za a ro­dar por trin­ta lo­cais de Rianxo

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

Aín­da que pa­ra a gran de­gus­ta­ción po­pu­lar da xou­ba ha­be­rá que es­pe­rar ao do­min­go, es­ta es­pe­cie tí­pi­ca de Rianxo xa em­pe­za­rá a ro­dar ho­xe por trin­ta es­ta­ble­ce­men­tos hos­ta­lei­ros da lo­ca­li­da­de. Se­rán 24 os que par­ti­ci­pen nun­ha ru­ta de ta­pas, men­tres que 7 ofre­ce­rán xan­ta­res a ba­se de xou­bas. O ob­xec­ti­vo é amo­sar as di­fe­ren­tes for­mas de pre­pa­rar es­te pei­xe.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.