«Es­cri­bir é un­ha te­ra­pia pa­ra min, a es­cri­tu­ra é sa­na­do­ra»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

Fer­nán­dez Da­vi­la vi­ña da poe­sía, de es­cri­bir na in­ti­mi­da­de, xa an­tes dos cur­sos de es­cri­tu­ra. «Pe­ro che­gou un mo­men­to no que a poe­sía me aban­do­nou e xa non vol­veu máis. Quen a se­gue a es­cri­bir é a mi­ña mu­ller», si­na­la.

—Dal­gún mo­do, sem­pre es­cri­biu.

—Si. Es­cri­bir é un­ha te­ra­pia pa­ra min. Can­do pa­sas por mo­men­tos di­fí­ci­les na túa vi­da, a es­cri­tu­ra é un re­fu­xio. Mé­tes­te no la­bor e es­que­ces to­do o de­mais. É sa­na­do­ra.

—Vos­te­de em­pe­zou tar­de a es­cri­bir e pu­bli­car, pe­ro is­to esi­xe con­ti­nuar... ¿En que an­da ago­ra?

—Es­tou desen­vol­ven­do un­ha na­rra­ción que vai ser lon­ga. So­bre a cons­tru­ción da to­rre Eif­fel.

—Vos­te­de, co­mo en­xe­ñei­ro...

—Non vai por aí a cou­sa. Non hai cien­cia no re­la­to. Tra­to de ex­plo­rar to­da a súa ma­xia, de fa­ce­la saír. A no­ve­la se­rá to­do poé­ti­ca.

—Cal é o seu li­bro fa­vo­ri­to

—Ao me­llor soa pe­dan­te, pe­ro son Océano mar, de Ales­san­dro Ba­ric­co, e Bre­ve his­to­ria del tiem­po, de Step­hen Haw­king. Ba­ric­co gús­ta­me moi­to pe­ro [bai­xa a voz] é un pou­co va­go: em­pe­za as súas his­to­rias cun­ha for­za ava­sa­la­do­ra e des­pois déi­xa­se ir, de­cae. O li­bro de Haw­king ten teo­rías xa re­ba­ti­das, pe­ro se que­res ra­char o mol­de no que te ato­pas ese li­bro é fan­tás­ti­co por­que che cam­bia as re­fe­ren­cias. Se ti­ve­ra que eli­xir un au­tor, di­ría Xu­lio Ver­ne.

—Ade­mais de to­car o bom­bar­dino, sei­ca ou­tra das súas pai­xóns é o ci­ne. Re­co­men­de al­go pa­ra ver...

—En­tre os au­to­res de ho­xe, No­lan é un dos máis su­xes­ti­vos.

—Me­men­to non era pa­ra tan­to.

—Po­de ser. Pe­ro hai que ver Ori­xe, un­ha pri­mei­ra vez pa­ra des­fru­ta­la sen lí­mi­tes e ou­tra pa­ra en­ten­de­la na súa pro­fun­di­da­de. E In­ters­te­llar me­re­ce moi­to a pe­na. En can­to a Dunkerque [es­treou­se on­te], to­do in­di­ca que se­rá un gran fil­me. Ou­tra pe­lí­cu­la que me en­can­tou foi La gran­de be­llez­za, de So­rren­tino, cun ac­tor, To­ni Ser­vi­llo, digno de co­ñe­cer.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.