Roi Vidal ob­tén o Abren­te na Mos­tra de Tea­tro de Ri­ba­da­via

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura - LVG

A Mos­tra de Ri­ba­da­via deu a co­ñe­cer on­te o no­me do ga­ña­dor da edi­ción des­te ano do pre­mio Abren­te de Tex­tos Tea­trais. O xu­ra­do acor­dou con­ce­der o ga­lar­dón a Roi Vidal Pon­te po­lo seu ori­xi­nal Poe­sía (ma­te­riais pa­ra un­ha es­ce­na de ca­ma) e sa­lien­tou a súa iro­nía, a ori­xi­na­li­da­de da pe­za, a va­len­tía, a sin­gu­lar pro­pos­ta pa­ra a pos­ta en es­ce­na e a coida­da es­cri­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.