Lei­cea­ga: «Te­ño un grao de co­ñe­ce­men­to que os ou­tros dous pre­can­di­da­tos non te­ñen»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Galicia -

El por­ta­voz par­la­men­ta­rio del PS­deG, Xoa­quín Fer­nán­dez Lei­cea­ga, que a fi­na­les de agos­to anun­cia­rá que pre­sen­ta su can­di­da­tu­ra a la se­cre­ta­ría xe­ral de los so­cia­lis­tas ga­lle­gos —«es­tou máis in­cli­na­do po­lo si que po­lo non»—, ma­ni­fes­tó que se ve con «máis ex­pe­rien­cia po­lí­ti­ca» que las per­so­nas que ya se han pos­tu­la­do pú­bli­ca­men­te: Gon­za­lo Ca­ba­lle­ro y Juan Díaz Vi­llos­la­da. En de­cla­ra­cio­nes a una emi­so­ra de ra­dio, Lei­cea­ga ma­ni­fes­tó: «Eu real­men­te pen­so que nun­ha si­tua­ción po­lí­ti­ca com­ple­xa co­mo es­ta, ás ve­ces pre­cí­sa­se dun pou­co máis de ex­pe­rien­cia po­lí­ti­ca, de xes­tión de co­lec­ti­vos e de, se se que­re, ca­pa­ci­da­de de in­ter­lo­cu­ción na so­cie­da­de con ou­tras for­zas po­lí­ti­cas. E eu creo que aí po­do ache­gar al­go máis eu; te­ño un gra de co­ñe­ce­men­to que os ou­tros dos pre­can­di­da­tos non te­ñen».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.