Ho­me­na­xe a Ro­sa­lía a bor­do de em­bar­ca­cións tra­di­cio­nais de to­do o país

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

Ho­xe ce­lé­bra­se a quin­ta edi­ción coa que a Fun­da­ción Ro­sa­lía e a Aso­cia­ción Dor­na da Arou­sa ho­me­na­xean á es­cri­to­ra coa re­mon­ta­da po­lo Ulla e o Sar dun­ha vin­te­na de em­bar­ca­cións tra­di­cio­nais de to­do país. Es­tá pre­vis­to que a súa che­ga­da se­xa ás 17.30 ho­ras no Es­po­lón de Pa­drón, on­de ha­be­rá mú­si­ca tra­di­cio­nal e un­ha ofren­da flo­ral dian­te da es­ta­tua de Ro­sa­lía de Cas­tro.

UXÍA LÓ­PEZ

Re­mon­ta­da do Ulla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.