Pro­gra­ma es­pe­cial den­de o Obra­doi­ro

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

Co­mo ca­da 24 de xu­llo, os Fo­gos do Após­to­lo son ho­xe un­ha ci­ta obri­ga­da pa­ra a Te­le­vi­sión de Ga­li­cia. A can­le pú­bli­ca ofre­ce­rá es­ta noi­te un pro­gra­ma en di­rec­to co am­bien­te que se vi­ve en San­tia­go de Com­pos­te­la na vés­pe­ra do día gran­de de Ga­li­cia. O pro­gra­ma es­pe­cial Fo­gos do Após­to­lo, pre­sen­ta­do por Cris­ti­na García e Fer­nan­do R. Ma­dri­ñán, emi­ti­ra­se des­de a pra­za do Obra­doi­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.