Dous ex­per­tos re­cu­pe­ra­ron os re­mos da es­cul­tu­ra rian­xei­ra da «Ma­nue­la»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Galicia - AN­TÓN PA­RA­DA

O con­xun­to es­cul­tó­ri­co rian­xei­ro da Ma­nue­la vol­ve­rá a lu­cir com­ple­to, tra­la fi­na­li­za­ción das ta­re­fas de res­tau­ra­ción de ca­tro re­mos da es­tru­tu­ra, que amo­sa­ban si­nos de de­te­rio­ro na súa par­te in­te­rior. Os en­car­ga­dos de rea­li­zar o com­ple­xo pro­ce­so fo­ron os pro­fe­sio­nais es­pe­cia­li­za­dos no tra­ta­men­to do ferro Guillermo Ro­drí­guez e San­tia­go Mar­tí­nez.

Pre­ci­sa­men­te, ám­bo­los dous ex­per­tos son co­ñe­ci­dos po­la res­tau­ra­ción das re­xe­rías do Pór­ti­co da Glo­ria, a Por­ta San­ta e a fa­cha­da de Aci­be­che­ría da Ca- te­dral de San­tia­go. Os mé­to­dos que em­pre­gan pa­ra elo es­tán ba­sea­dos na re­cu­pe­ra­ción de téc­ni­cas tra­di­cio­nais, máis du­ra­dei­ras.

O pro­ce­so

A res­tau­ra­ción con­sis­tiu na eli­mi­na­ción do efec­to de­no­mi­na­do par gal­vá­ni­co, froi­to da con­den­sa­ción da au­ga sa­li­na do mar, que es­ta­ba a oxi­dar ca­tro des­tes ele­men­tos que con­for­man a mí­ti­ca es­cul­tu­ra con for­ma de bar­co que se ato­pa na lo­ca­li­da­de.

Pa­ra le­var a ca­bo es­te pro­ce­de­men­to foi ne­ce­sa­rio ex­traer as par­tes de ma­dei­ra ori­xi­nal do con­xun­to e subs­ti­tuír as co­ber­tu­ras de acei­ro por ou­tras de fi­bra de vi­dro ros­ca­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.