Fran­cis­co Ro­drí­guez de­fi­ne En Ma­rea co­mo a «su­cur­sal ga­le­ga de Po­de­mos»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Galicia - M. B.

Fran­cis­co Ro­drí­guez, quen foi se­cre­ta­rio xe­ral da Unión do Po­vo Ga­le­go e fun­da­dor do Blo­que Na­cio­na­lis­ta Ga­le­go (BNG), vén de pu­bli­car un ar­ti­go na re­vis­ta Te­rra e Tem­po no que car­ga con du­re­za contra En Ma­rea. Un tex­to que le­va por tí­tu­lo «O que non po­de­mos ca­lar» e que sae coin­ci­din­do xus­to ho­xe coa con­me­mo­ra­ción do Día da Pa­tria Ga­le­ga.

«Os úl­ti­mos anos es­ti­ve­mos pa­de­cen­do o dis­cur­so “ilu­sio­nan­te” da uni­da­de po­pu­lar, des­ti­na­do en ex­clu­si­va a de­bi­li­tar o na­cio­na­lis­mo, co­mo se o Es­ta­do español non con­ta­se xa de por si con su­fi­cien­te ar­ti­lla­ría», ad­vir­te o lí­der na­cio­na­lis­ta, quen cons­ta­ta que es­ta ini­cia­ti­va po­lí­ti­ca se con­ver­teu «nun ga­li­ma­tías de in­ten­cio­na­li­da­de sim­ple­men­te elec­to­ra­lis­ta», las­tra­do, ao seu xuí­zo, po­los peo­res vi­cios da ve­lla po­lí­ti­ca.

«Á vis­ta es­tán: é di­fí­cil máis lior­tas, des­en­con­tros, trai­zóns, tac­ti­cis­mo ba­ra­to, opor­tu­nis­mo, fal­ta de trans­pa­ren­cia, ma­ne­xo das cú­pu­las, en me­nor es­pa­zo de tem­po», apun­ta Ro­drí­guez, un po­lí­ti­co ago­ra nun se­gun­do plano, pe­ro cun enor­me po­der de in­fluen­cia no uni­ver­so do na­cio­na­lis­mo po­lí­ti­co or­ga­ni­za­do.

O que fo­ra depu­tado do BNG no Con­gre­so ad­vir­te que, sen pre­sen­za do na­cio­na­lis­mo ga­le­go nas Cor­tes do Es­ta­do, Ga­li­cia dei­xa de ter per­fil po­lí­ti­co pro­pio, e non du­bi­da en cua­li­fi­car a En Ma­rea co­mo a «su­cur­sal ga­le­ga de Po­de­mos».

«Con­vi­do a con­sul­tar o bo­le­tín do Con­gre­so, so­bre ple­nos e co­mi­sións, pa­ra com­pro­bar­mos o abis­mo cuan­ti­ta­ti­vo e cua­li­ta­ti­vo, in­cluí­do o tem­po de in­ter­ven­cións, en­tre a ac­tua­ción do BNG con dous ou tres depu­tados, e a da su­cur­sal ga­le­ga de Po­de­mos, con seis ou cin­co», es­cri­be o his­tó­ri­co di­ri­xen­te na­cio­na­lis­ta, quen apro­vei­ta ta­mén o tex­to pa­ra lem­brar que, en re­la­ción co pro­ce­so ca­ta­lán, «o po­bo ga­le­go non es­tá á mar­xe», e que se xo­ga ta­mén o seu fu­tu­ro pa­ra ter un­ha voz pro­pia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.