«Es­te tra­xe de ba­ño ten esen­cia, é da mi­ña tía e te­rá uns 30 anos»

Den­de que des­cu­briu a «si­lli­ña» non po­de ir a un­ha praia sen ela. Nun fu­tu­ro gus­ta­ría­lle vi­vir nun­ha zo­na cos­tei­ra

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Al Sol - ÁLEX G. CHOUCIÑO, J. B.

A súa pai­xón po­la mú­si­ca fai que non pa­re nin un mo­men­to du­ran­te o ve­rán. Can­do con­se­gue al­gún oco li­bre in­ten­ta es­ca­par­se a al­gún lu­gar on­de po­der re­la­xar­se. —Que che pro­du­ce o son do mar? — Mi­ra, sen­do do in­te­rior son un­ha gran na­mo­ra­da do mar. Pro­dú­ce­me un re­lax e un­ha paz que me fai sen­tir moi ben. —Bus­cas fu­xir da­que­la á zo­na cos­tei­ra? —Si. De fei­to vi­vi­rei nun si­tio on­de ha­xa mar e al­go que te­ña moi­ta vi­da e ale­gría. —Vé­mos­te en tra­xe de ba­ño, ¿As mar­cas do moreno dan­che igual? —[Ri­sas] Non. Eu ha­bi­tual­men­te uso bi­ki­ni sen ti­ran­tes. Non me gus­ta ter de­ma­sia­das mar­cas. Pe­ro co­mo ago­ra es­tá tan de mo­da o tra­xe de ba­ño, e es­te en con­cre- to ten esen­cia, por­que é da mi­ña tía e te­rá uns 30 anos. Dí­xen: «Es­ta é a oca­sión pa­ra po­ñe­lo e lu­cir­llo ben».

—É que es­te ano vol­ve a es­tar de mo­da o tra­xe de ba­ño.

—To­tal­men­te. En prin­ci­pio gús­ta­me máis o tra­xe de ba­ño por­que pen­so que es­ti­li­za máis o cor­po da mu­ller, pe­ro lo­go o bi­ki­ni é máis có­mo­do.

—¿Ca­les son os teus plans de ocio en ve­rán?

—Pou­cos por sor­te. Por­que o ve­rán é a mi­ña épo­ca forte. Can­do po­do in­ten­to co­ller ocos en­tre tra­ba­llo e tra­ba­llo e vi­vi­los ao má­xi­mo.

—Toa­lla ou tum­bo­na?

—Uy! Eu den­de que co­ñe­cín a fa­mo­sa si­lli­ña, son de si­lli­ña! Moi­tas ve­ces ata é com­pli­ca­do por­que imos a si­tios pou­co ma­si­fi­ca­dos ou di­fí­ci­les de che­gar e cla­ro coa si­lla com­plí­ca­se a cou­sa!

—Có­mo se­ría tu chi­co de pla­ya ideal?

—Non son dos chi­cos que van com­ple­ta­men­te de­pi­la­dos ou que es­tán moi mus­cu­la­dos e van lu­cin­do ti­pa­zo. Gús­tan­me nor­mais, que vaian coida­di­ños. Eu te­ño, ao meu mo­zo, que é o meu chi­co ideal!

—¿Al­gun­ha vez pa­rá­ron­te na praia pa­ra que lles can­ta­ras al­go?

—Pa­ra can­tar­lles al­go non. Pe­ro si que me te­ñen pa­ra­do xen­te. Son si­tua­cións ra­ras por­que non sa­bes co­mo po­ñer­te.

—En qué pla­ya che gus­ta­ría dar un con­cer­to im­pro­vi­sa­do?

—Uff! Hai praias que se pres­tan moi­to! A praia de San Vi­cen­te do Mar, on­de ac­tuou meu ir­mán. O am­bien­te alí é moi bo. Pe­ro ca­se que es­co­lle­ría un­ha praia pe­que­na, máis ín­ti­ma.

ÓS­CAR VÁZQUEZ

Lucía Pé­rez na praia de de San Xian en Al­dán.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.