Adria­na Las­tra e Pi­lar Can­ce­la es­ta­rán no ac­to do PSOE do día da pa­tria

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

A vi­ce­se­cre­ta­ria xe­ral do PSOE, Adria­na Las­tra, e a pre­si­den­ta da co­mi­sión xes­to­ra ga­le­ga, Pi­lar Can­ce­la, acu­di­rán ho­xe ao ho­me­na­xe que rea­li­zan ca­da ano os so­cia­lis­tas na hon­ra do Día da Pa­tria Ga­le­ga. Os di­ver­sos ac­tos e a tra­di­cio­nal ofren­da flo­ral te­rán lu­gar ao ca­rón do bus­to de Cas­te­lao, ás 12.00 ho­ras, nas in­me­dia­cións do pa­seo da Ri­bei­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.