Lucía da Cos­ta lo­grou dous ou­ros

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

A pa­lis­ta boi­ren­se Lucía da Cos­ta, que re­ma de­fen­den­do ao club As To­rres de Ca­toi­ra, ga­ñou dúas me­da­llas de ou­ro no Cam­pio­na­to Ga­le­go de Pi­ra­güis­mo de ca­te­go­ría in­fan­til, que se ce­le­brou en Ver­du­ci­do. Da Cos­ta —na ima­xe tras com­pe­tir no au­to­nó­mi­co— ob­ti­vo a vi­to­ria nas mo­da­li­da­des K1 1000 me­tros e K2 1000 me­tros. A me­da­lla da ca­te­go­ría in­di­vi­dual lo­grou­na de for­ma con­tun­den­te, sen dar op­cións ás súas ri­vais, men­tres que na de pa­re­llas, ela e a súa com­pa­ñei­ra con­se­guí­ro­na tras man­ter un­ha du­ra loi­ta con ou­tras de­por­tis­tas do seu club.

FO­TO CE­DI­DA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.