Ma­ñá con­clúe o pra­zo pa­ra ins­cri­bir­se no Cir­cuí­to do Bar­ban­za

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

Ma­ñá, ás 14.00 ho­ras, re­ma­ta­rá o pra­zo de ins­cri­ción na quin­ta pro­ba do Cir­cuí­to do Bar­ban­za, que reúne en ca­da ci­ta a máis dun cen­te­nar de xo­ga­do­res. Os in­tere­sa­dos en par­ti­ci­par nes­te tor­neo, que or­ga­ni­za o club Pun­ta Sa­le­ra, te­ñen que cha­mar ao nú­me­ro de te­lé­fono 691 203 243 pa­ra ano­tar­se. As pis­tas do Re­cheo do Cas­te­lo de A Po­bra aco­lle­rán o fin de se­ma­na os en­con­tros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.