ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Sen­ti­men­to que nos le­va a amar com­pa­si­va­men­te e so­co­rrer as per­soas que o ne­ce­si­tan. 2 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Do re­vés, frac­tu­ra, ro­tu­ra. 3 Mer­cés, gra­zas, aga­sa­llos. Cal­que­ra uten­si­lio ou ar­te­fac­to bélico. 4 Plan­tas acuá­ti­cas. Do re­vés, cor­da pa­ra arras­trar as re­des ou os bar­cos. 5 Aba­far, afo­gar, ata­fe­gar. Si­glas co­mer­ciais. 6 Au­ga que cae en grans de xeo. Mil. 7 Es­tra­ña, non pro­pia. 8 Bom­ba lan­za­da por un ca­nón de ar­ti­lla­ría. Re­cen­do, chei­ro. 9 Es­ca­va­cións ver­ti­cais pa­ra ex­traer au­ga ou mi­ne­rais. Oi­ta­va par­te dun moio. 10 Aba­la, fai os­ci­lar. De­si­nen­cia de au­men­ta­ti­vo. 11 Sa­laio, xe­mi­do. Con­soan­te. VER­TI­CAIS 1 Déi­xoas pa­ra ou­tro, re­nun­cio a elas. Do re­vés, ba­tra­cio. 2 En­to­lea ou en­to­le­ce, vol­ve to­lo. Aber­tu­ra oral.

3 Ani­mad­ver­sión pro­fun­da e per­sis­ten­te, en xe­ral ba­sea­do nal­gún mal que nos fi­xe­ron. O mes­mo ca “ucei­ra”. 4 Sím­bo­lo do io­do. Es­po­sa de Abraham. Ga­na de dur­mir. 5 Re­ga­la. Pe­za de rou­pa de ca­ma. Po­se­si­vo mas­cu­lino pa­ra ter­cei­ra per­soa.

6 La­dei­ra. Mas­ti­go miú­do. Sím­bo­lo do ac­ti­nio. 7 Re­ga­la­ra. Plan­ta de hor­ta moi usa­da co­mo adu­bo. Pun­to car­di­nal. 8 De­ser­tos, non cul­ti­va­dos. Deus clá­si­co dos ven­tos. 9 Em­bar­ca­cións for­ma­das por dous cas­cos uni­dos por tra­bes ou pla­ta­for­mas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.