«Tra­ba­lla­ron con guan­tes, pe­ro non pui­de­ron evi­tar dei­xar a suor»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Bazbanza -

Con una em­pre­sa ra­di­ca­da en el po­lí­gono de Xa­rás, Brais Ferrín apun­ta que es­tos ro­bos se han con­ver­ti­do en el pan de ca­da día pa­ra la firma en la que ejer­ce co­mo uno de los prin­ci­pa­les res­pon­sa­bles. «O que po­de­mos fa­cer e non dei­xar di­ñei­ro na na­ve». Afir­ma que el gra­do de so­fis­ti­ca­ción es ca­da vez ma­yor, y que cuan­do los agen­tes de la Po­li­cía Na­cio­nal lle­ga­ron a su na­ve pa­ra to­mar mues­tras so­lo se en­con­tra­ron una man­cha de su­dor en un cris­tal: «Tra­ba­lla­ron con guan­tes, pe­ro non pui­de­ron evi­tar dei­xar a suor alí».

La ex­pe­rien­cia ha ayu­da­do a es­ta com­pa­ñía ri­bei­ren­se pa­ra que, al me­nos en es­ta oca­sión, los ca­cos no se lle­va­sen na­da por­que, a raíz de los úl­ti­mos ro­bos que su­frie­ron, ya no de­jan di­ne­ro en efec­ti­vo en sus ins­ta­la­cio­nes. «É o úni­co ca­mi­ño que po­de­mos se­guir. Os da­nos ma­te­riais que che dei­xan no te­lla­do non tes for­ma de evi­ta­los, pe­ro po­lo me­nos non per­des car­tos», ma­ni­fies­ta Brais Ferrín.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.