Ri­bei­ra «jo­sou» ao rit­mo dos He­re­dei­ros

A ban­da ofre­ceu un­ha via­xe po­los seus 25 anos ade­re­za­da con vi­ño, mi­llo e cun co­lo­fón con An­co­ra­doi­ro

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Bazbanza - M. X. BLAN­CO

Sal­ta­ron ao es­ce­na­rio men­tres soa­ban os acor­des de Non che te­ño me­do e, aín­da que re­co­ñe­ce­ron es­tar al­go in­que­dos por tra­tar­se dun con­cer­to moi es­pe­cial, os He­re­dei­ros re­gre­sa­ron á súa Ri­bei­ra e á súa Dor­na con­ver­ti­dos en es­tre­las pa­ra jo­sar e fa­ser jo­sar aos mi­llei­ros de per­soas que atei­ga­ron o Ma­le­cón. Ao lon­go de ca­se tres ho­ras de es­pec­tácu­lo, res­ca­ta­ron tan­to os te­mas máis co­ñe­ci­dos dos seus 25 anos de tra­xec­to­ria co­ma as atre­vi­das es­ce­nas que os al­za­ron ata o es­ta­tus dos máis jran­des, pa­ra de­mos­trar que aín­da te­ñen moi­to rock que ofre­cer.

Hou­bo pu­xa de rou­pa, pre­vio lan­za­men­to de di­ver­sas pren­das por par­te do pú­bli­co; lan­za­men­to de la­ca­si­tos de co­res e bau­ti­zo con ca­li­mo­cho pa­ra fes­te­xar a vi­to­ria do rock so­bre o re­gue­tón xus­to des­pois de que un Ton­hi­to de Poi con­ver­ti­do en El­vis Pres­ley se ba­te­ra en due­lo cun Luis Fon­si en­car­na­do por Tu­cho. So­bre as ca­be­zas do pú­bli­co ta­mén so­bre­voa­ron grans de mi­llo ao son de chu­rras, chu­rras, que ja­llo é, e un en­tre­ga­do Ja­vi Ma­nei­ro non du­bi­dou en po­ñer­se na pel dun ma­ri­ñei­ro en te­rra pa­ra na­ve­gar en­tre os es­pec­ta­do­res e can­tar al­za­do por eles Non que­ro na­da de ti.

Un dos mo­men­tos es­te­la­res da pri­mei­ra par­te do con­cer­to foi can­do, arrou­pa­dos por un­ha gra­mo­la e un vio­lín, os He­re­dei­ros de­lei­ta­ron ao pú­bli­co cun dos seus te­mas es­tre­la, A cha­que­ta de la­na. E des­pois de va­rias de­di­ca­to­rias, en­tre elas un­ha pa­ra Jan­do­llo, un dor­nei­ro fa­le­ci­do hai un par de anos, e ou­tra pa­ra a pe­ña Os Cor­sa­rios, ga­ña­do­res da Co­pa da Rei nes­ta sin­gra­du­ra nú­me­ro 69, a ban­da fi­xo un pri­mei­ro in­ten­to de des­pe­di­da en­tre fo­gos de ar­ti­fi­cio, co pú­bli­co co­rean­do Eu que­ro jo­sar.

Hou­bo un se­gun­do in­ten­to, con Ja­vi Ma­nei­ro gri­tan­do «que non te­ñan que pa­sar 25 anos pa­ra vol­ver á Dor­na», pe­ro to­dos sa­bían que o adeus de­fi­ni­ti­vo aín­da era im­po­si­ble. Fal­ta­ba un ele­men­to fun­da­men­tal, a arria­da das pa­ño­le­tas. Con An­co­ra­doi­ro e un fei­xe de ar­tis­tas lo­cais subidos en­ri­ba do es­ce­na­rio, as gai­tas anun­cia­ron o arran­que do Himno dor­nei­ro. En­tón si, o pú­bli­co de­ca­tou­se de que che­ga­ra o mo­men­to de que a úl­ti­ma ma­rea da 69 sin­gra­du­ra en­che­ra as rúas, as pra­zas e os ba­res da ci­da­de.

CAR­ME­LA QUEI­JEI­RO

A ban­da ofre­ceu un au­tén­ti­co es­pec­tácu­lo e pu­xo de ma­ni­fes­to que ten rock pa­ra ra­to .

Ja­vi Ma­nei­ro nun mo­men­to da ac­tua­ción, que con­gre­gou no Ma­le­cón a mi­llei­ros de per­soas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.