ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Guiei­ro, di­ri­xen­te, pa­la­dín. Agui­lla­da, bas­tón. 2 Ta­llar ma­dei­ra, pe­dra e ou­tros ma­te­riais pa­ra dar­lles for­ma. Exis­tir. 3 Be­rra, gri­ta. Ciencia fi­lo­só­fi­ca que tra­ta dos cos­tu­mes e da mo­ral. 4 Sím­bo­lo do gra­mo. Adu­ce, ale­ga. Ar­ti­go in­de­ter­mi­na­do. 5 Laí­dos, quei­xu­mes. Apun­ta pa­ra non es­que­cer. 6 Nin­fa que foi aco­sa­da se­xual­men­te por Apo­lo. San­to aba­de de Ar­men­tei­ra. 7 Ne­se lu­gar. Es­coi­tei­nos. Sím­bo­lo do li­tro. 8 Pe­que­na e fer­mo­sa ci­da­de de Cas­te­la. Vá­li­do, que ser­ve pra al­go. 9 Dei­ca. Crus­tá­ceo ma­ri­ño co­mes­ti­ble. 10 Di­se do monte sen ve­xe­ta­ción alta. Apa­re­llos cos que se soen pes­car né­co­ras e ou­tros ma­ris­cos.

VERTICAIS 1 Arren­da. To­rrar. 2 Re­ga­lar. Im­bé­cil, es­tú­pi­do ou es­tú­pi­da. 3 Quei­ma, quen­ta moi­tí­si­mo, vai un­ha ca­lor moi in­ten­sa. Ani­mais an­fi­bios. 4 En­co­le­ri­zar. Exis­tiu. Ar­ti­go mas­cu­lino. 5 Pe­lo de ove­lla. Be­rra­ban dun­ha ma­nei­ra agu­da, po­lo re­gu­lar a cau­sa da dor. 6 Xun­tan, con­gre­gan, agru­pan. Pre­po­si­ción que ex­pre­sa lu­gar on­de. 7 Cin­co. Con­ce­llo ao ca­rón de San­tia­go on­de na­ceu o xe­ne­ral Lís­ter. Plan­ta acuá­ti­ca en pa­re­ce un­ha ca­be­lei­ra verde. 8 Des­ta ma­nei­ra. Cu­ber­tas de po­tas ou tar­tei­ras. 9 Re­tro­ce­der. Exér­ci­to Re­pu­bli­cano Ir­lan­dés. 10 Val pi­re­nai­co de Ca­ta­lu­ña. Mi­ras, con­tem­plas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.