Me­sa po­la Nor­ma­li­za­ción e pa­tro­nal alían­se pa­ra a pro­mo­ción do ga­le­go

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

O pre­si­den­te da Me­sa po­la Nor­ma­li­za­ción Lin­güís­ti­ca, Mar­cos Ma­cei­ra, e o pre­si­den­te da Aso­cia­ción de Em­pre­sa­rios de Ri­bei­ra, An­to­nio Mi­ran­da, man­ti­ve­ron on­te un­ha xun­tan­za na que a pa­tro­nal ex­pre­sou a súa von­ta­de de co­la­bo­rar no em­pre­go do ga­le­go no ei­do co­mer­cial.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.