O Con­se­llo da Cul­tu­ra tra­ba­lla­rá so­bre Casares, as Ir­man­da­des da Fa­la e Bre­ta­ña

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

O Con­se­llo da Cul­tu­ra avan­zou on­te al­gun­has das li­ñas so­bre as que tra­ba­lla­rá no se­gun­do se­mes­tre des­te ano, un pe­río­do no que te­rán es­pe­cial pro­ta­go­nis­mo Carlos Casares, as Ir­man­da­des da Fa­la e a re­la­ción de Ga­li­cia con Bre­ta­ña. As tres te­má­ti­cas se­rán ob­xec­to de se­mi­na­rios, sim­po­sios e xor­na­das.

A pro­gra­ma­ción co­me­za­rá o 19 de se­tem­bro coa rea­li­za­ción dun­ha no­va ci­ta do pro­gra­ma En­con­tros mo­no­grá­fi­cos co patrimonio cul­tu­ral, nes­ta oca­sión cen­tra­do nas mi­nas de Ca­saio, en Val­deo­rras. Uns días des­pois ce­le­bra­ra­se un­ha xor­na­da que po­ñe­rá en­ri­ba da me­sa o va­lor dos mon­tes co­mu­nais no no­so país e que te­rá lu­gar o 28 e 29 de se­tem­bro.

En ou­tu­bro inau­gu­ra­ra­se a ex­po­si­ción A in­ti­mi­da­de da ima­xe, co­mi­sa­ria­da por Mar­ga­ri­ta Le­do e Na­ta­lia Pon­ce­la, que «pe­nei­ra na Ga­li­cia re­tra­ta­da po­la fo­tó­gra­fa ca­ta­lá An­na Tur­bau».

Ade­mais, o xo­ves apro­bou­se a in­cor­po­ra­ción de Do­lo­res Vi­la­ve­dra á Co­mi­sión exe­cu­ti­va co­mo vo­gal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.