«Te­mos que rou­bar­nos en­xe­ñei­ros en­tre nós»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Galicia -

Las bue­nas re­fe­ren­cias so­bre la Uni­ver­si­da­de de Vi­go lle­va­ron a Jorge Váz­quez a de­can­tar­se por ella. «Si que fi­xen un pe­queno es­tu­do de mer­ca­do de dis­tin­tas uni­ver­si­da­des, tan­to de Ga­li­cia co­mo de fó­ra, e a ver­da­de é que a de Vi­go tiña moi boa so­na, so­bre to­do en in­for­má­ti­ca». A es­te ou­ren­sano, la fa­cul­tad le que­da­ba al la­do de ca­sa. «Os meus pais dei­xá­ron­me bas­tan­te li­ber­da­de e ta­mén foi moi bo que os pro­fe­so­res non ti­ve­ran moi­ta di­fe­ren­za de ida­de con nós», por­que ha­bía más co­la­bo­ra­ción, más amis­tad y re­fuer­zo con el alum­na­do. En al­gún ca­so no ha­bía más de seis años de di­fe­ren­cia. Goo­gle co­men­zó a fun­cio­nar mien­tras Váz­quez es­tu­dia­ba. Se ini­cia­ba una au­tén­ti­ca re­vo­lu­ción, con lo que la fa­cul­tad «era un­ha vo­rá­xi­ne». Es­ta­ba to­do por ha­cer. La de Vi­go «era un­ha uni­ver­si­da­de moi cer­ca­na que che ía orien­tan­do pou­co a pou­co ao mer­ca­do la­bo­ral, tan­to por Jorge Váz­quez se li­cen­ció en En­xe­ña­ría In­for­má­ti­ca por la Uni­ver­si­da­de de Vi­go en el año 2002

con­ta allea co­mo por con­ta pro­pia». En esa cuen­ta pro­pia aca­bó Jorge Váz­quez, co­fun­da­dor y di­rec­tor de la em­pre­sa de már­ke­ting en lí­nea Re­de­gal, que sa­lió del gru­po de la in­ves­ti­ga­ción en el que par­ti­ci­pa­ba Jorge Váz­quez. De­ci­dió que que­ría mon­tar una em­pre­sa y en ello se pu­so en el 2004. Tras tre­ce años en el mer­ca­do, tie­nen pre­sen­cia en Es­pa­ña, Mé­xi­co, Co­lom­bia y Es­ta­dos Uni­dos. El 90 % de su plan­ti­lla es­tu­dió en la es­cue­la ou­ren­sa­na. «Que non ha­xa máis en­xe­ñei­ros in­flúe­nos en non po­der me­drar máis rá­pi­do». Tan­to, «que ás ve­ces te­mos que rou­bar­nos en­xe­ñei­ros en­tre nós».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.