Lei con­tra o sen­ti­do co­mún

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

PÁ­XI­NAS SOLTAS MA­RI­NA MA­YO­RAL

Oca­so de Jua­na Rivas pon de ma­ni­fes­to un­ha vez máis que os di­ta­dos dun tri­bu­nal po­den es­tán en fla­gran­te con­tra­di­ción co sen­ti­do co­mún.

Dun la­do te­mos a un ho­me , con do­mi­ci­lio en Ita­lia, na ac­tua­li­da­de acu­sa­do po­la súa es­po­sa de ma­los tra­tos e con­de­na­do por un de­li­to de le­sións no ám­bi­to fa­mi­liar en 2009. Do ou­tro la­do, a un­ha nai no­va, que su­friu os ma­los tra­tos e que apro­vei­tou as va­ca­cións es­co­la­res do 2016 pa­ra re­gre­sar ao seu país, Es­pa­ña, cos seus fi­llos, que ago­ra te­ñen 11 e 3 anos, e de­nun­ciar de no­vo ao seu ma­ri­do por ma­los tra­tos. O pai de­nun­ciou­na po­lo se­cues­tro dos me­no­res. A de­nun­cia da nai de­be tras­la­dar­se an­te a xus­ti­za ita­lia­na, pe­ro se es­tan­ca e non sae de Es­pa­ña. A do pai, po­lo con­tra­rio, se­gue adian­te e un­ha xuí­za es­pa­ño­la obri­ga á mu­ller a de­vol­ver os ne­nos ao es­po­so mal­tra­ta­dor. E un­ha pre­gún­ta­se, es­coi­tou­se ao neno de 11 anos?, pre­gun­tóu­se­lle por que non que­re re­gre­sar co seu pai? Non se­ría máis sen­sa­to re­sol­ver pri­mei­ro a de­nun­cia da nai an­tes de obri­ga­la a en­tre­gar aos ne­nos ao pai? Con­si­de­rou a xuí­za o que foi a vi­da de­sa nai e a que vai ser a vi­da deses ne­nos na illa de Ca­lo­for­te, ao sur de Cer­de­ña. a oi­to qui­ló­me­tros da lo­ca­li­da­de máis pró­xi­ma e a tres ho­ras en ferry do xul­ga­do máis pró­xi­mo? Pa­re­ce ser que non.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.