«Apar­te do tra­ba­llo, po­ñe­mos car­tos do no­so peto»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Barbanza -

La co­mi­sión de la que for­ma par­te Jo­sé Luis Cam­bei­ro se en­car­ga de or­ga­ni­zar las fies­tas de A Mag­da­le­na y se­ña­la que a la es­ca­sa co­la­bo­ra­ción eco­nó­mi­ca hay que aña­dir las crí­ti­cas que re­ci­ben. Tam­bién ma­ni­fies­ta que «hai de­ma­sia­da de­mo­ra á ho­ra de en­tre­gar os per­mi­sos. De­be­ría ser to­do máis sin­xe­lo. Nas xor­na­das pre­vias ás fes­tas, can­do de­be­ría es­tar to­do lis­to, aín­da tes moi­tos pro­ble­mas que so­lu­cio­nar».

Cam­bei­ro afir­ma que «apar­te do tra­ba­llo, po­ñe­mos car­tos do no­so peto» y re­co­no­ce que pa­ra sol­ven­tar las tra­bas bu­ro­crá­ti­cas no que­da más re­me­dio «que bo­tar­lle ca­ra».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.