«Ne­ce­si­ta­mos un­ha di­rec­ción máis for­te»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Galicia - MA­RIO BERAMENDI

Gonzalo Ca­ba­lle­ro Mí­guez (Pon­tea­reas, 1975) é eco­no­mis­ta e pro­fe­sor de Eco­no­mía Apli­ca­da na UVi­go:

1. Pe­dro Sán­chez é o se­cre­ta­rio xe­ral de todos os so­cia­lis­tas e é evi­den­te que tra­ba­llei de xei­to con­xun­to no seu per­co­rri­do po­la comunidade ga­le­ga no pa­sa­do pro­ce­so de pri­ma­rias. Pe­ro pa­ra min a cla­ve es­tá na mi­li­tan­cia, máis aló da po­si­ción que man­ti­ve­se cal­que­ra no an­te­rior pro­ce­so. 2. De mo­men­to, non hai can­di­da­tos. E o pro­ce­so for­mal se­rá o pró­xi­mo mes de se­tem­bro. Eu con­ti­nuo coa mi­ña fo­lla de ru­ta pa­ra es­coi­tar á mi­li­tan­cia e a to­das as agru­pa­cións. Ago­ra per­ci­bo un­ha boa sin­to­nía coas ba­ses, cos afi­lia­dos, pe­ro o máis im­por­tan­te é que ne­ce­si­ta­mos un­ha di­rec­ción máis for­te. 3. Le­vo mi­li­tan­do no PSOE den­de hai xa dé­ca­das e son un par­ti­ci­pan­te ac­ti­vo en tó­do­los de­ba­tes, ade­mais dun de­fen­sor de­les. Es­tou aber­to a de­ba­ter con todos pa­ra acer­tar na fo­lla de ru­ta que pre­ci­sa es­te par­ti­do. 4. Non o sei. Por ago­ra non hai can­di­da­tos ofi­ciais, se­nón xen­te que mos­trou o seu in­tere­se e anun­ciou a súa von­ta­de de pre­sen­tar­se. O cer­to é que nes­te pro­ce­so a xes­to­ra de­ter­mi­nou que pa­ra as pri­ma­rias fan fal­ta un 10% de avais pa­ra po­der con­co­rrer, e iso, ob­via­men­te, vai li­mi­tar o nú­me­ro de as­pi­ran­tes. 5. Ter vo­ca­ción pa­ra re­cons­truír o pro­xec­to: op­tar po­los no­sos re­fe­ren­tes e fa­cer as no­sas es­tra­te­xias. Po­lo tan­to é fun­da­men­tal ter un co­ñe­ce­men­to do par­ti­do e un cla­ro com­pro­mi­so co ser­vi­zo do PS­deG ao in­tere­se xe­ral de Ga­li­cia. 6. Te­mos que re­cons­truír o no­so pro­xec­to. E a par­tir de aí pro­po­ñer un­ha es­tra­te­xia con­cre­ta. Ha de es­tar si­tua­do na es­quer­da, cun cla­ro com­po­ñen­te ga­le­guis­ta e aber­to á so­cie­da­de. E pa­ra iso o pro­ta­go­nis­mo hai que dar­llo aos on­ce mil so­cia­lis­tas ga­le­gos e non ás es­tra­te­xias dos ba­róns, que xa fra­ca­sa­ron en di­ver­sas oca­sións den­de que per­de­mos a Xun­ta no 2009. Un­ha vez fei­to o pro­xec­to, xa de­ter­mi­na­re­mos as alian­zas acor­des coas no­sas ideas. 7. Coa vi­to­ria de Pe­dro Sán­chez o PSOE es­tá a re­cu­pe­rar im­pul­so elec­to­ral e con­se­guin­do que vol­van vo­tan­tes. Nós te­mos que apro­vei­tar ese ven­to a fa­vor pa­ra co­lo­car o PS­deG en sin­to­nía co PSOE. 8. É un mo­men­to his­tó­ri­co im­por­tan­te por­que nes­tas cir­cuns­tan­cias, den­de as últimas pri­ma­rias na­cio­nais, hai que fa­cer ben os de­be­res de abai­xo a arri­ba e acer­tar. Se o fa­ce­mos ben, o so­cia­lis­mo ga­le­go im­pul­sa­rá un­ha maio­ría so­cial de pro­gre­so pa­ra dar o re­le­vo ao PP nes­te país. 9. Non, en ab­so­lu­to: os so­cia­lis­tas es­ta­mos nun es­ce­na­rio de re­cu­pe­ra­ción elec­to­ral e so­mos un­ha or­ga­ni­za­ción cla­ve do sis­te­ma de­mo­crá­ti­co es­pa­ñol.

ÓS­CAR VÁZ­QUEZ

Ca­ba­lle­ro di que hai que es­coi­tar á mi­li­tan­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.