O tu­fi­llo dos ca­llos

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Barbanza - José Ro­drí­guez Ca­be­za

En­tre o 28 de agos­to e o 1 de se­tem­bro vai­se ce­le­brar no Co­le­xio Maior de Fonseca un cur­so de ve­rán, aus­pi­cia­do po­la USC, de­no­mi­na­do Slow Food, da so­be­ra­nía ali­men­ta­ria á certificación eco­ló­xi­ca. A tra­du­ción de slow food se­ría co­mi­da len­ta, pe­ro a fi­lo­so­fía des­te mo­ve­men­to é que se con­su­man ali­men­tos sau­da­bles cos seus sa­bo­res xe­nuí­nos, re­co­ñe­ci­do po­la Or­ga­ni­za­ción das Na­cións Uni­das pa­ra a Agri­cul­tu­ra e a Ali­men­ta­ción (FAO) co­mo en­ti­da­de de in­tere­se mun­dial pa­ra a re­cu­pe­ra­ción e a sal­va­gar­da do pa­tri­mo­nio ali­men­ta­rio dian­te da per­ver­sa pro­du­ción con­tra na­tu­ra de ali­men­tos ar­ti­fi­cial­men­te adul­te­ra­dos que es­tán fa­cen­do es­tra­gos na saú­de das per­soas e to­le­ra­dos, can­do non aus­pi­cia­dos, po­la ne­gli­xen­cia dos po­de­res pú­bli­cos. Por exem­plo, eu bo­to de me­nos aquel tu­fi­llo dos ca­llos que ago­ra non te­ñen po­lo tra­ta­men­to que lle fan nos ma­ta­doi­ros.

Es­te te­ma é de su­ma im­por­tan­cia pa­ra Ga­li­cia, xa que nes­ta te­rra aín­da é po­si­ble, co­mo na pe­lí­cu­la do seu no­me pro­ta­go­ni­za­da por Ro­bert Mit­chum, un re­torno ao pa­sa­do, mo­ti­va­do, pa­ra­do­xi­ca­men­te, po­lo mi­ni­fun­dio, al­go que es­tá sen­do motivo de es­tu­do e aná­li­se po­lo gru­po de In­ves­ti­ga­ción So­cie­da­de Tec­no­lo­xía e Te­rri­to­rio (GIS-T) da USC, que co­la­bo­ra ac­ti­va­men­te cun­ha in­tere­san­te pla­ta­for­ma cha­ma­da Gran­xa Fa­mi­liar, que ache­ga ao con­su­mi­dor esi­xen­te pro­du­tos agro­pe­cua­rios eco­ló­xi­cos de ca­li­da­de, tan­to nas pro­pias gran­xas co­mo por Internet. Todo un gran re­to ga­le­go que de­be­ría con­tar coa im­pli­ca­ción da Xun­ta e dos concellos, den­tro do que se cha­ma a eco­no­mía co­la­bo­ra­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.