Eli Ríos ga­ña o pre­mio de poe­sía Gon­za­lo Ló­pez Aben­te coa obra «Cul­pa­ble»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

A Fun­da­ción Gon­za­lo Ló­pez Aben­te deu a co­ñe­cer on­te o re­sul­ta­do do con­cur­so de poe­sía, que es­te ano che­gou á súa cuar­ta edi­ción. Eli Ríos (Eli­sa­beth Ríos Lis­te) foi a ga­ña­do­ra do cer­ta­me coa obra Cul­pa­ble, que pre­sen­ta­ra co le­ma Gi­ta Go­góia.

O xu­ra­do sa­lien­tou que o tra­ba­llo ga­ña­dor «é un­ha lú­di­ca re­fle­xión me­ta­poé­ti­ca que cues­tio­na a enun­cia­ción do eu lí­ri­co». Va­lo­rou, ao mes­mo tem­po, «a pro­pos­ta poé­ti­ca, que é moi arris­ca­da, tan­to no as­pec­to for­mal co­mo de con­ti­do». O poe­ma­rio ache­ga, se­gun­do ex­pón, «un­ha de­cons­tru­ción do ver­so ao tem­po que se ofre­ce un­ha hi­bri­da­ción de xé­ne­ros». O tri­bu­nal es­ti­vo for­ma­do por Mi­ro Vi­llar, Ser­xio Igle­sias e Su­so Sam­ba­de, que foi o se­cre­ta­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.