ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Con­xun­to de ce­las on­de po­ñen o mel as abe­llas. For­ma­do por ele­men­tos de dis­tin­ta cla­se. 2 Ani­mal plan­tí­gra­do. No­ti­cia máis ben va­ga e im­pre­ci­sa que che­ga dun su­ce­so. Es­coi­tar. 3 Axei­ta­do, po­si­ti­vo. En­fer­mi­da­de den­tal. De­si­nen­cia de au­men­ta­ti­vo. 4 Sím­bo­lo do raio ma­te­má­ti­co. Con­xun­to de gan­do ovino e ca­prino dun pro­pie­ta­rio. Con­xun­ción. 5 Pre­si­lla ou ollal de pa­sa­ma­na­ría. Nai do pai ou da nai. 6 Mar­te gre­go. Ce­rá­mi­ca re­frac­ta­ria moi du­ra. 7 Agu­lla da ba­lan­za que in­di­ca o pe­so. Pas­pán, pa­pón. 8 Un. Fi­dal­go. Do re­vés, co­rren­te per­ma­nen­te de au­ga. 9 In­fu­sión. Gru­po mi­no­ri­ta­rio den­tro dun­ha re­li­xión. Ter­mi­na­ción me­nos co­mún do in­fi­ni­ti­vo. 10 Ani­mal con plu­mas. Ga­ba­ra. Ar­ti­go mas­cu­lino. 11 Ca­te­go­ría, grao. Bol­sas gran­des.

VERTICAIS 1 Vi­la de ori­xe me­die­val, fun­da­da po­lo rei ou por un gran se­ñor e pro­vis­ta dun­ha car­ta cons­ti­tu­cio­nal pri­vi­le­xia­da. Ollar con aten­ción. 2 Fi­gu­ra­da­men­te, pa­so moi­ta ca­lor. Poe­ma me­die­val co­ma os que fi­xo Ma­ría de Fran­cia. Pro­xe­ni­to­ra mí­ti­ca do xé­ne­ro hu­mano. 3 La­zo aper­ta­do. Par­te dun­ha gran ca­sa mu­sul­má on­de vi­ven ou vi­vían as mu­lle­res. Pre­po­si­ción que ex­pre­sa lu­gar on­de. 4 Ar­ti­go fe­mi­nino. Gran­des ma­mí­fe­ros che­pu­dos. Sím­bo­lo do gra­mo. 5 Pe­le­xa­bas. Fer­mo­so. 6 Ter por cer­to. Con­xun­to mu­si­cal de tres vo­ces ou tres ins­tru­men­tos. 7 Con­ver­tín en fa­ri­ña. De­gre­sas, fen­das. 8 Un. Pe­que­na vi­la na desem­bo­ca­du­ra do Xa­llas. Al­tar. 9 Be­rro pa­ra man­dar pa­rar as bes­tas. Atra­ve­sa­do, mal in­ten­cio­na­do. Sím­bo­lo do ac­ti­nio. 10 Ir­mán da mai ou do pai. Ele­men­to quí­mi­co me­tá­li­co. Pun­to car­di­nal. 11 Be­rra o bu­rro. Có­ma­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.