«Sa­be­mos que es­ta ci­ta non se­ría po­si­ble sen o po­bo»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Entrevista -

Her­mi­nia Pou­so ex­pli­cou que a or­ga­ni­za­ción das fes­tas é un­ha ta­re­fa na que non só par­ti­ci­pa o Con­ce­llo, se­nón que é vi­tal a im­pli­ca­ción do pro­pio po­bo. —¿Co­mo va­lo­ran a par­ti­ci­pa­ción dos ri­bei­ren­ses na rea­li­za­ción das fes­tas? —Den­de o Con­ce­llo de Ri­bei­ra non po­de­mos quei­xar­nos en nin­gún mo­men­to da vi­tal im­pli­ca­ción do te­ci­do aso­cia­ti­vo da vi­la. Son tan­tas as aso­cia­cións e co­lec­ti­vos de di­ver­sos ti­pos que non po­de­ría men­cio­na­las a to­das. —¿E o pa­pel dos mem­bros da co­mi­sión de fes­tas? —Ta­mén es­ta­mos moi agra­de­ci­dos á co­mi­sión de fes­tas por to­do o tra­ba­llo que fan, qui­tán­do­lle tem­po ao seu tem­po li­bre pa­ra que es­tea­mos á altura da ce­le­bra­ción des­te ti­po de acon­te­ce­men­tos. Sa­be­mos que es­ta ci­ta non se­ría po­si­ble sen o po­bo. —¿Co­mo vi­ve es­tas da­tas? ¿Que­da tem­po pa­ra bai­lar? —Na me­di­da do po­si­ble, aín­da que te­ña que es­tar aten­ta a que to­do saia o me­llor po­si­ble, sem­pre bus­co ese es­pa­zo de tem­po pa­ra es­tar coa fa­mi­lia e, ao mes­mo tem­po, go­zar das fes­tas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.