Dez anos reavi­van­do a ma­lla do cen­teo

A agru­pa­ción rea­li­za­rá o sá­ba­do un­ha de­mos­tra­ción no cam­po de Or­de­na­rio

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Barbanza - PAU­LA RI­VEI­RO / A.G.

Se­pa­rar a se­men­te da pa­lla é un dos la­bo­res que con­for­man o pro­ce­so de co­llei­ta de ce­reais. Na ac­tua­li­da­de es­tá me­ca­ni­za­do, pe­ro an­ti­ga­men­te ti­ña que rea­li­zar­se de xei­to ma­nual. No con­ce­llo de Boi­ro, os mem­bros do co­lec­ti­vo ve­ci­ñal Abra­ñei­ra, le­van un­ha dé­ca­da reavi­van­do es­ta ta­re­fa tra­di­cio­nal. Ca­da vez son máis os ra­pa­ces no­vos que de­ci­den apren­der a ma­ne­xar os ma­llos, a fe­rra­men­ta de tra­ba­llo que se em­pre­ga pa­ra ba­ter na pa­lla. An­xo e Uxía Ra­ma­llo, Ma­no­lo Se­ga­de e Abel Lo­jo in­cor­po­rá­ron­se es­te ano á agru­pa­ción pa­ra in­ten­tar que un­ha ta­re­fa que foi tan ca­rac­te­rís­ti­ca da no­sa te­rra non caia no es­que­zo.

«Em­pe­za­ron den­de ce­ro, non sa­bían ma­llar an­tes», afir­ma o mem­bro e fun­da­dor de Abra­ñei­ra, Al­ber­to Ríos. De­ci­di­ron in­cor­po­rar­se por­que al­gún de­les te­ñen fa­mi­lia­res ou co­ñe­ci­dos que xa es­ta­ban na agru­pa­ción. Un mes an­tes das fes­tas de Boi­ro, que foi a súa pri­mei­ra saí­da a es­ce­na, co­me­za­ron a que­dar co gru­po pa­ra pre­pa­rar­se. Tal e co­mo re­co­ñe­ce Ríos, non lles cus­tou na­da apren­der e adap­tá­ron­se rá­pi­do aos de­mais. A ac­ti­vi­da­de re­qui­re prác­ti­ca, xa que se em­pre­gan úti­les de tra­ba­llo e, se non se te­ñen a des­tre­za e a com­pe­ne­tra­ción ne­ce­sa­rias, po­de che­gar a ser pe­ri­go­sa.

En Boi­ro fa­cía máis de trin­ta anos que non se ma­lla­ba. É, por iso, uns co­ñe­ci­dos das al­deas de Runs, Tea­ño e Co­ro­ño de­ci­di­ron xun­tar­se pa­ra po­ñer en va­lor es­ta tra­di­cións, pa­ra que non se per­de­se. «Can­do co­me­za­mos, en­si­nou­nos a ma­llar Ma­no­lo, que ago­ra ten máis de 80 anos», re­cor­da Ríos. Por­que nin­gún de­les o fi­xe­ra con an­te­rio­ri­da­de, nin se­que­ra o vi­ran de man de al­gún fa­mi­liar. Foi así co­mo, dez anos atrás, crea­ron o co­lec­ti­vo ve­ci­ñal Abra­ñei­ra, que foi me­dran­do pou­co a pou­co ata che­gar aos ca­se 30 mem­bros que o con­for­man na ac­tua­li­da­de.

O rol de ho­mes e mu­lle­res

Ca­da quen de­be ter cla­ro cal é o seu co­me­ti­do pa­ra po­der re­pro­du­cir es­te an­ti­go mé­to­do agrí­co­la tal e co­mo se fa­cía un­ha trin­te­na de anos atrás. Un to­tal de 16 ho­mes —8 por ca­da ban­da— son os que ba­ten no ce­real, men­tres que as mu­lle­res se en­car­gan de dar­lles a vol­ta aos fei­xes de trigo e se­pa­rar o gran da pa­lla. A agru­pa­ción non or­ga­ni­za máis ac­ti­vi­da­des que a Fes­ta da Ma­lla que se ce­le­bra dúas ve­ces ao ano.

Son os pro­pios mem­bros os que se­men­tan o trigo a fi­nais de de­cem­bro e o re­co­llen a me­dia­dos de xu­ño, pa­ra que es­tea a pun­to na se­ma­na das fes­tas de Boi­ro, can­do rea­li­zan un­ha ex­hi­crean

bi­ción no par­que da Ca­cha­da. Un mes an­tes des­ta ci­ta é can­do que­dan pa­ra fa­mi­lia­ri­zar­se coa di­ná­mi­ca de tra­ba­llo, xa que non o fan du­ran­te os me­ses de in­verno. «Xun­tá­mo­nos os sá­ba­dos ou os do­min­gos, e ta­mén al­gún día á úl­ti­ma ho­ra», afir­ma Ríos. Re- un­ha ei­ra con her­ba pa­ra prac­ti­car so­bre ela e non mal­gas­tar o cen­teo

O pro­gra­ma da fes­ta

Ade­mais da ci­ta, du­ran­te os fes­te­xos boi­ren­ses te­ñen ou­tra da­ta si­na­la­da no ca­len­da­rio. A fes­ta que se vai rea­li­zar es­ta fin de se­ma­na no cam­po de fút­bol de Or­de­na­rio, en Tea­ño. Os fes­te­xos co­me­za­rán o ven­res po­la noi­te cun se­rán, no ca­da ve­ci­ño le­va un ins­tru­men­to. O sá­ba­do se­rá a de­mos­tra­ción da ma­lla, ás 13.00 ho­ras. «Agar­da­mos que ve­ña moi­ta xen­te, so­bre to­do maior, xa que lles gus­ta re­me­mo­rar al­go que eles vi­vi­ron», co­men­ta Al­ber­to Ríos. Des­pois, pa­ra re­po­ñer for­zas, rea­li­za­ra­se un­ha co­mi­da cam­pes­tre e ta­mén ha­be­rá ver­be­na. Por­que o día da ma­lla, mais alá dun­ha xor­na­da de tra­ba­llo agrí­co­la, era to­da un­ha ce­le­bra­ción en­tre ve­ci­ños.

DA­NI GESTOSO

An­xo Ra­ma­llo, Ma­no­lo Se­ga­de, Uxía Ra­ma­llo e Abel Lo­jo co­me­za­ron a ma­llar es­te ano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.