RESUMO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Relatos De Verán -

Un ve­llo ma­ri­ñei­ro vol­ve a Ga­li­cia pro­te­xi­do po­la em­bai­xa­da dun país es­tran­xei­ro pa­ra re­dac­tar as súas me­mo­rias an­tes de mo­rrer. Un­ha aza­fa­ta di­vor­cia­da, es­cri­to­ra ama­teur, e que vi­ve se­pa­ra­da do seu fi­llo, é mis­te­rio­sa­men­te es­co­lli­da pa­ra es­coi­tar os seus se­gre­dos. As aven­tu­ras co­me­zan na in­fan­cia do an­cián, no por­to de Pan­xón e a bor­do do For­mi­gi­llo, un pe­queno va­por de pes­ca que ten por corazón un­ha má­qui­na en­fei­ti­za­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.