ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Va­li­xa, cai­xa pa­ra le­var equi­pa­xe. In­ter­xec­ción pa­ra man­dar ter coida­do. 2 Mar­char. Re­ci­pien­tes me­tá­li­cos pa­ra con­ser­vas. Cin­co. 3 Ne­ga­ción. Fer­men­to. 4 Ór­gano hu­mano. Se­gun­da no­ta mu­si­cal. Con­xun­ción. 5 Po­lí­ti­co e es­cri­tor ro­mano, au­tor dun ma­nual de agri­cul­tu­ra em­pre­sa­rial es­cra­vis­ta. Vi­la e con­ce­llo pre­to da Co­ru­ña. 6 Ar­ti­go mas­cu­lino. Cos­tu­mes. Ter­mo de com­pa­ran­za que ex­pre­sa igual­da­de. 7 Pou­co fre­cuen­tes. Moe­da me­xi­ca­na. 8 Fa­bri­cas, le­vas a ca­bo. Sau­da­ble. Sím­bo­lo do xo­fre. 9 Doen­za, en­fer­mi­da­de. Ma­sa de bur­bu­llas que se for­ma na su­per­fi­cie dun lí­qui­do. 10 Sím­bo­lo do alu­mi­nio. Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Cus­to ou ren­de­men­to anual dun pro­du­to fi­nan­cei­ro, in­cluí­das as co­mi­sións. 11 Lá­mi­na so­no­ra dun ins­tru­men­to mu­si­cal de ven­to. Con­xun­ción com­pa­ra­ti­va. 12 Pe­dra mi­nús­cu­la. De­ser­tos, in­cul­tos.

VERTICAIS 1 For­ma obli­cua do pro­no­me de pri­mei­ra per­soa. As­pec­to cro­má­ti­co da luz re­flec­ti­da po­los cor­pos. Car­ta xeo­grá­fi­ca. 2 Re­cen­do, per­fu­me. Fa­cer an­dar o gan­do. 3 Cin­cuen­ta. Que non é ar­ti­fi­cial. Des­ci­fra un es­cri­to. 4 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Po­se­si­vo mas­cu­lino pa­ra pri­mei­ra per­soa do plu­ral. Oi­ta­va par­te dun moio.

5 Se­me­llan­te. Pro­no­me de pri­mei­ra per­soa. De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino. 6 Su­xei­tar un ani­mal gran­de. Con­soan­te. Si­glas dun­ha or­ga­ni­za­ción cri­mi­nal na­zi. In­fu­sión. 7 Bí­pe­des con plu­mas. Fa­cer un tra­to ou acor­do. 8 No­me de le­tra. Sua­vi­za, mi­ti­ga, di­mi­núe a in­ten­si­da­de. Mil. 9 Sím­bo­lo do fós­fo­ro. De­dos dos pés. Mio­co, desexo ob­se­si­vo de ca­ri­cias. 10 Pai do pai ou da mai. Tra­du­ce á no­sa lin­gua. Car­ta da baralla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.