Pa­raí­so va­ca­cio­nal

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

CALEIDOSCOPIO IN­MA LÓ­PEZ SIL­VA

«Pa­ra que que­re wi­fi se es­tá no pa­raí­so?». O re­cep­cio­nis­ta de­bu­xa un so­rri­so. Sen dú­bi­da, en­saiou o pa­pe­li­ño con res­pos­tas a pre­gun­tas ha­bi­tuais. De­rre­dor, uns gui­ris cos por­tá­ti­les e un aquel de an­gus­tia te­clean apu­ra­dos, desexan­do aca­bar pa­ra vol­ver ao pa­raí­so. ¿Se­rán adic­tos ao tra­ba­llo? Ao me­llor non cren no pa­raí­so e por iso es­tán aí, pros­cri­tos no pur­ga­to­rio do ves­tí­bu­lo, o úni­co lu­gar con wi­fi.

«É que, se non ten wi­fi —dí­go­lle apou­ca­da— non é o pa­raí­so». So­rrí con sa­tis­fac­ción. Al­guén pu­xo ese re­tru­que no pa­pe­li­ño. «Nas ha­bi­ta­cións hai co­ne­xión por ca­ble cun cus­to adi­cio­nal. Trou­xo vos­te­de ca­ble pa­ra co­nec­tar­se?». «Co­mo vou vir ao pa­raí­so cun ca­ble de mó­dem? Ade­mais, non é to­do in­cluí­do?». «Non se in­clúe co­ne­xión a In­ter­net no no­so con­cep­to va­ca­cio­nal». «Ou se­xa, que po­do saír de aquí cun co­ma dia­bé­ti­co, pe­ro se que­ro ver a mi­ña se­rie fa­vo­ri­ta des­pois de cear, te­ño que pa­gar á par­te». Mí­ra­me ca­ria­con­te­ci­do. «Si». «Mi­re, son es­cri­to­ra, sa­be?, e as es­cri­to­ras vi­vi­mos en va­ca­cións per­pe­tuas, ou nun­ca es­ta­mos de va­ca­cións, se­gun­do se mi­re. Ul­ti­ma­men­te, se que­re­mos co­brar, ne­ce­si­ta­mos wi­fi máis cá au­ga». Eu nin sequera que­ría is­to. Eu que­ría ir a Pa­rís ou a No­va York, aos si­tios que ins­pi­ra­ron a Do­rothy Par­ker e a Des­car­tes. Lu­ga­res con wi­fi. Pe­ro o re­cep­cio­nis­ta non po­de fa­cer na­da, así que cho­ra­mos xun­tos. «Po­de ir em­bo­rra­char­se na pis­ci­na. Hai ba­rra on­de a au­ga che­ga pola cin­tu­ra». Mí­ra­me fi­xa­men­te e en­ga­de al­go que non fi­gu­ra no pa­pe­li­ño de res­pos­tas. «Lo­go po­de­ría es­cri­bi­lo». Non lem­bro na­da máis.

Vis­tos los ca­pí­tu­los de la se­rie mon­ta­da por los se­ce­sio­nis­tas, no es ne­ce­sa­rio in­sis­tir en que lo que pre­ten­den no tie­ne am­pa­ro en la Cons­ti­tu­ción; los pro­pios pro­mo­to­res lo re­co­no­cen. Ape­lar a ella, co­mo reite­ra­da­men­te ha­ce el pre­si­den­te Ra­joy, es una res­pues­ta ju­rí­di­ca im­pe­ca­ble pa­ra im­pe­dir la ce­le­bra­ción del anun­cia­do re­fe­ren­do el 1-O.

Las po­tes­ta­des re­co­no­ci­das al Go­bierno en la Cons­ti­tu­ción son dos, ex­pues­tas de mo­do abre­via­do. Una, el ma­no­sea­do ar­tícu­lo 155: adop­tar las me­di­das ne­ce­sa­rias pa­ra la pro­tec­ción del in­te­rés ge­ne­ral de Es­pa­ña, pre­vio re­que­ri­mien­to al pre­si­den­te de la co­mu­ni­dad au­tó­no­ma y apro­ba­ción del Se­na­do por ma­yo­ría ab­so­lu­ta. Una op­ción des­car­ta­da de he­cho por el Go­bierno, al no exis­tir tiem­po pa­ra cum­plir con esas con­di­cio­nes. La otra es la in­ter­po­si­ción de re­cur­sos an­te el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal por los PUN­TA­DAS SEN FÍO SIRO

De ra­paz, can­do to­lea­ba po­lo ci­ne e co­ñe­cía a to­dos os ac­to­res e ac­tri­ces, abo­rre­cía a Les­lie Ho­ward. Tra­ba­lla­ba ben, pe­ro non me gus­ta­ba a súa ima­xe. Pa­re­cía­me o que en cas­te­lán cha­ma­ba­mos «un le­chu­guino» e en Fe­rrol «un co­na­cho»; pe­ro as mu­lle­res ado­rá­bano e en Holly­wood le­vou un­ha vi­da frí­vo­la, de amo­río en amo­río, aín­da que sem­pre vol­vía a Lon­dres coa mu­ller e cos fi­llos. Es­pe­cial foi o idi­lio con Con­chi­ta Mon­te­ne­gro, a Gre­ta Gar­bo es­pa­ño­la; e, aín­da que Les­lie vol­veu coa fa­mi­lia, en­tre eles que­dou máis que ami­za­de.

Can­do o Reino Uni­do de­cla­rou a gue­rra a Ale­ma­ña, Les­lie Ho­ward vol­veu a Lon­dres e pu­xo pa­sos que se den en el pro­cés. Son ya va­rios y se­rán los que se pre­ci­se. La ope­ra­ción es muy sim­ple por­que la im­pug­na­ción pro­du­ce la sus­pen­sión de la de­ci­sión au­to­nó­mi­ca. Tal co­mo es­tán las co­sas, se­ría irres­pon­sa­ble que los abo­ga­dos del Es­ta­do no ten­gan pre­pa­ra­da la mi­nu­ta del po­si­ble re­cur­so. La for­ma­li­dad de apro­bar­lo en Con­se­jo de Mi­nis­tros po­dría in­clu­so no ser obs­tácu­lo pa­ra la ca­mi­na­ta de Ra­joy por Ri­ba­du­mia.

Es la al­ter­na­ti­va, ju­rí­di­ca­men­te le­gí­ti­ma, asu­mi­da por Ra­joy, ava­la­da por el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal y el Con­se­jo de Es­ta­do, que en su dic­ta­men con­clu­ye que la re­for­ma ex­prés del re­gla­men­to del Par­la­ment o ca­ta­lán «pue­de su­po­ner una vul­ne­ra­ción del de­re­cho de par­ti­ci­pa­ción po­lí­ti­ca de la mi­no­ría par­la­men­ta­ria». No es la úni­ca po­si­ble den­tro de la Cons­ti­tu­ción, sin re­for­mar­la, y no me re­fie­ro a la Ley de Se­gu­ri­dad Na­cio­nal. Lo que jus­ti­fi­có la re­for­ma de la ley del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal en el 2015, des­pués del fra­ca­so en el 9N del 2014, apro­ba­da du­ran­te la ma­yo­ría ab­so­lu­ta del PP, po­dría ha­ber­se apli­ca­do pa­ra desa­rro­llar el ge­né­ri­co ar­tícu­lo a súa po­pu­la­ri­da­de ao ser­vi­zo do país. Des­de a ra­dio deu azos aos com­pa­trio­tas des­pois de ca­da bom­bar­deo na­zi, re­pe­tin­do a idea que o xor­na­lis­ta Au­gus­to As­sía le­va­ría ao tí­tu­lo dos li­bros coas cró­ni­cas da gue­rra: Cuan­do yun­que, yun­que. Cuan­do mar­ti­llo, mar­ti­llo.

O pro­fe­sor Emi­lio Gran­dío, da Uni­ver­si­da­de de San­tia­go, co­men­ta­ba o pa­sa­do do­min­go en La Voz de Ga­li­cia que du­ran­te a Se­gun­da Gue­rra Mun­dial Chur­chill con­fia­ra a di­plo­ma­cia ao em­bai­xa­dor Sa­muel Hoa­re, quen de­be­ría con­ven­cer a Fran­co de que per­ma­ne­ce­se neu­tral a cam­bio de non ser mo­les­ta­do can­do se pro­du­ci­se a vi­to­ria alia­da. En 1943 o em­bai­xa­dor ti­ña pou­co que fa­cer an­te o Go­berno. Fran­co sa­bía das súas re­la­cións cos xe­ne­rais que cons­pi­ra­ban con­tra el e con don Juan en Es­to­ril. Chur­chill, co­ñe­ce­dor da si­tua­ción, 155 de la Cons­ti­tu­ción.

Des­de el pun­to de vis­ta po­lí­ti­co, Ra­joy asu­me un pro­ta­go­nis­mo per­so­nal in­ne­ga­ble; un ais­la­mien­to de­li­be­ra­da­men­te bus­ca­do en una cues­tión de Es­ta­do, que la opo­si­ción no ha cues­tio­na­do. Se lo jue­ga to­do a la efi­ca­cia de las com­pe­ten­cias atri­bui­das al Cons­ti­tu­cio­nal: mul­tas, sus­pen­sión en sus fun­cio­nes de las «au­to­ri­da­des o em­plea­dos pú­bli­cos» y en «cir­cuns­tan­cias de es­pe­cial tras­cen­den­cia cons­ti­tu­cio­nal», el tri­bu­nal, de ofi­cio o a ins­tan­cia del Go­bierno, «adop­ta­rá las me­di­das ne­ce­sa­rias… sin oír a las par­tes». Unas fun­cio­nes iné­di­tas pa­ra el tri­bu­nal y na­da fá­ci­les de eje­cu­tar pa­ra los po­de­res pú­bli­cos por el am­plio nú­me­ro de po­si­bles afec­ta­dos, in­clui­dos em­plea­dos pú­bli­cos y par­ti­cu­la­res. Des­de el Go­bierno se ha pro­cu­ra­do aco­tar­lo al so­li­ci­tar que la no­ti­fi­ca­ción se ha­ga a con­cre­tas per­so­nas. Se com­pren­de ese in­te­rés que tras­lu­ce al­go de in­con­gruen­cia, por­que lo que el tri­bu­nal de­cla­ra in­cons­ti­tu­cio­nal es un acuer­do de la ma­yo­ría del Par­la­men­to adop­ta­do co­mo un man­da­to al Go­vern. Des­co­ne­xión has­ta el pró­xi­mo ca­pí­tu­lo es lo que to­ca. va­leu­se de Les­lie Ho­ward pa­ra che­gar a Fran­co.

Con­chi­ta Mon­te­ne­gro vol­ve­ra a Es­pa­ña e ti­ña un­ha re­la­ción amo­ro­sa con Ri­car­do Gi­mé­nez-Ar­nau, di­rec­tor de Pren­sa da Fa­lan­xe Ex­te­rior. O 28 de abril de 1943, Les­lie Ho­ward via­xou a Ma­drid e, a tra­vés de Con­chi­ta e dos seus ami­gos, en­viou a Fran­co a men­sa­xe de Chur­chill.

Aín­da que a pre­sen­za de Ho­ward se xus­ti­fi­cou con va­rios ac­tos da em­bai­xa­da in­gle­sa, os ale­máns sos­pei­ta­ron e en­car­ga­ron des­cu­brir o ver­da­dei­ro mo­ti­vo á con­de­sa Mecht­hild Von He­se Po­de­wils-Dür­niz, mu­ller de gran be­le­za e es­pía en­via­da a Es­pa­ña po­lo al­mi­ran­te Ca­na­ris. O 1 de xu­ño, o avión co­mer­cial Ibis que le­va­ba a Les­lie Ho­ward e ou­tros 16 pa­sa­xei­ros de Lis­boa a Brís­tol, foi de­rru­ba­do por ca­zas ale­máns a 200 mi­llas de Ce­dei­ra. A ve­ra­ci­da­de des­tes fei­tos con­fir­má­ron­lla a ac­triz e a con­de­sa ao edi­tor e xor­na­lis­ta Jo­sé Rey Xi­me­na, que os deu a co­ñe­cer no li­bro El vue­lo de Ibis. Ho­xe, un­ha pla­ca de bron­ce re­cor­da a Les­lie Ho­ward no ca­mi­ño a San Andrés de Tei­xi­do.

SIRO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.