Un cam­peón con mu­cha pun­te­ría

El so­nen­se fue el ga­na­dor en la ter­ce­ra ca­te­go­ría del tor­neo na­cio­nal que se dis­pu­tó en el cam­po de ti­ro Río Sar, en Tra­zo

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia Deportes - FRAN BREA

La ca­sua­li­dad hi­zo que Jo­sé Ma­nuel To­rres, so­nen­se de 26 años, co­men­za­se a prac­ti­car ti­ro al pla­to en la mo­da­li­dad de re­co­rri­dos de ca­za, en la que los ob­je­tos van apa­re­cien­do y si­mu­lan ser ani­ma­les. To­rres em­pe­zó a com­pe­tir ha­ce cua­tro años en el cam­po de la aso­cia­ción de­por­ti­va Río Sar, ubi­ca­do en Tra­zo, y hoy pue­de pre­su­mir de ha­ber­se pro­cla­ma­do, pre­ci­sa­men­te en es­tas ins­ta­la­cio­nes, cam­peón de Es­pa­ña en la ter­ce­ra ca­te­go­ría. «Era un ob­xec­ti­vo que ti­ña mar­ca­do. Des­de pe­queno gus­tou­me ver do­cu­men­tais de ca­za e ti­ro. Ga­ñar es­te tor­neo era un so­ño e ago­ra mes­mo non pen­so en máis».

El de Por­to do Son sa­be que as­pi­rar a lo­gros ma­yo­res es di­fí­cil, ya que «hai moi pou­ca xen­te que vi­va dis­to, en Ga­li­cia, de fei­to, nin­gun­ha. Aquí é com­pli­ca­do po­lo cli­ma e pola fal­ta de si­tio pa­ra prac­ti­car, tan só es­tán ha­bi­li­ta­das as ins­ta­la­cións do cam­po de Río Sar».

Una gran sor­pre­sa

«Fun ao cam­pio­na­to cren­do que po­día ter op­cións de es­tar en­tre os me­llo­res, pe­ro non ti­ña en men­te ga­ñar», ex­pli­ca Jo­sé Ma­nuel To­rres. El so­nen­se ya con­si­de­ra­ba un lo­gro par­ti­ci­par con la se­lec­ción ga­lle­ga en un tor­neo que du­ró tres días: «A pri­mei­ra xor­na­da foi ben, es­ta­ba cla­si­fi­ca­do en­tre os 20 pri­mei­ros. O se­gun­do día fun re­mon­tan­do e o úl­ti­mo ti­ven que dispu­tar o des­em­pa­te pola vi­to­ria», co­men­ta el de­por­tis­ta.

En esa fa­se del cam­peo­na­to «ti­ña o co­ra­zón nun pu­ño, foi moi bo­ni­ta». Al fi­nal, el bar­ban­zano se lle­vó el triun­fo tras ha­ber gas­ta­do 225 ba­las apun­tan­do a otros tan­tos pla­tos. Ade­más, To­rres se mos­tró emo­cio­na­do por con­ver­tir­se en cam­peón en el lu­gar don­de en­tre­na: «O cam­po es­ta­ba nun en­torno pre­cio­so. Mon­tou­se un­ha can­te­ira a dez qui­ló­me­tros e era es­pec­ta­cu­lar».

Jo­sé Ma­nuel To­rres quie­re de­di­car su tí­tu­lo na­cio­nal a la so­cie­dad de­por­ti­va Río Sar, a sus ami­gos, a Fus­ter (quien le ani­mó a com­pe­tir), a su fa­mi­lia y, es­pe­cial­men­te, a su pa­re­ja y «ao meu ir­mán Juan e ao meu cur­má Be­ni, que fa­le­ce­ron fai se­te anos».

MAR­COS CREO

To­rres tu­vo que dispu­tar un emo­cio­nan­te des­em­pa­te pa­ra con­ver­tir­se en el me­jor de Es­pa­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.