Ca­bo pre­pa­ra­rá en Agui­ño la re­ga­ta de La Con­cha

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia Deportes -

La ban­ca­da de Ca­bo da Cruz apro­ve­cha­rá que el fin de se­ma­na no ha­brá com­pe­ti­ción de la li­ga ACT pa­ra pre­pa­rar la re­ga­ta de La Con­cha. Pa­ra ello, el equi­po que di­ri­ge Be­ni Sil­va se des­pla­za­rá a Agui­ño, ya que «as con­di­cións son pa­re­ci­das e así po­de­re­mos adap­tar­nos ao mo­ve­men­to do bar­co».

Par­ti­ci­par en la pres­ti­gio­sa prue­ba que se ce­le­bra­rá en San Se­bas­tián no se­rá fá­cil, ex­pli­ca Sil­va. El 31 de agos­to se ce­le­bra­rá la jor­na­da cla­si­fi­ca­to­ria y el téc­ni­co de los cru­cen­ses con­si­de­ra que «hai moi­tos equi­pos que po­den ob­ter un­ha pra­za e vai­se de­ci­dir por moi pou­cos se­gun­dos».

Ca­bo da Cruz no com­pi­te es­te fin de se­ma­na, ya que re­nun­ció a par­ti­ci­par en el Cam­peo­na­to de Es­pa­ña de Trai­ne­ras a cau­sa del al­to cos­te que su­pon­dría.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.