Un for­xa­dor de len­das con­tra ven­to e ma­rea

O boi­ren­se foi e se­gue a ser un­ha pe­za de­ter­mi­nan­te na for­ma­ción e na his­to­ria da en­ti­da­de

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Barbanza - ANTÓN PA­RA­DA

Exis­te un pro­ble­ma coas fa­za­ñas e as len­das. A miú­do acos­tu­ma­mos a pou­sar a vis­ta ne­las co­mo o fai un tu­ris­ta abraia­do que pa­sea an­te un­ha ca­te­dral monumental. Sen em­bar­go, de­trás do re­sul­ta­do fi­nal ató­pan­se os no­mes e o es­for­zo de per­soas que con­tri­buí­ron a eri­xi­la. Nou­tros ám­bi­tos non soe ser dis­tin­to, pois can­do se bo­ta a vis­ta atrás e se ten­ta re­cor­dar de on­de che­gou a gran­de­za aso­cia­da a em­ble­mas co­mo o do Club de Re­mo Ca­bo da Cruz, a me­mo­ria asu­bía fir­mas de for­xa­do­res de so­ños co­mo o de Be­ni Sil­va Sán­chez (Ca­bo de Cruz, 1961).

Es­te boi­ren­se foi e si­gue a ser un­ha pe­za cla­ve na his­to­ria dun con­xun­to que na­ceu nun­ha pe­que­na pa­rro­quia, pe­ro que a ba­se de hu­mil­da­de e tra­ba­llo co­lec­ti­vo che­gou a fa­cer un oco en­tre os xi­gan­tes des­ta dis­ci­pli­na de­por­ti­va. Ac­tual­men­te, li­de­ra o pro­xec­to da ban­ca­da mas­cu­li­na, á que ades­tra in­con­di­cio­nal­men­te coa me­ta fi­xa­da en con­so­li­dar ao equi­po na du­ra Li­ga ACT, a maior ca­te­go­ría des­te de­por­te a ni­vel es­ta­tal. Mais hou­bo un tem­po en que as au­gas aín­da es­ta­ban por con­quis­tar.

A ori­xe

Can­do Be­ni Sil­va era só un mo­zo, o de­por­te en Ca­bo de Cruz e a súa prác­ti­ca or­ga­ni­za­da re­du­cía­se ao fút­bol. Por aquel en­tón, es­tu­da­ba en Com­pos­te­la, lu­gar do que se mar­chou aos 15 anos pa­ra in­gre­sar na es­co­la náu­ti­ca vi­gue­sa. Ca­da ve­rán re­gre­sa­ba ao fo­gar, e co­mo co­rrían os tem­pos da ex­plo­sión de li­ber­da­de co re­ma­te da di­ta­du­ra, o am­bien­te que se res­pi­ra­ba era ab­so­lu­ta­men­te fes­ti­vo. Pe­ro Sil­va sen­tía que ne­ce­si­ta­ba al­go máis na súa vi­da.

Aín­da que a fun­da­ción do Club de Re­mo Ca­bo da Cruz ti­vo lu­gar en 1979, o téc­ni­co non te­ría con-

tac­to co que máis tar­de se con­ver­te­ría na súa pai­xón ata que, xun­to ao seu ami­go Ga­bino Sil­va, co que mon­ta­ba en bi­ci­cle­ta e fa­cía exer­ci­cio, to­ma­ron a de­ci­sión de pro­bar sor­te em­pu­ñan­do un re­mo en 1982.

«O de­por­te en­gan­chou­me den­de o prin­ci­pio, pe­ro ao co­me­zo era to­do un pou­co im­pro­vi­sa­do e pri­mi­ti­vo», Be­ni Sil­va lém­bra­se per­fec­ta­men­te do de­cem­bro de 1982, can­do se subiu por pri­mei­ra vez a un ba­tel. A pre­pa­ra­ción co­rría a car­go dun ades­tra­dor, pe­ro in­vo­lu­cran­do a to­do o equi­po que apor­ta­ba ideas can­do to­do es­ta­ba por apren­der.

No ve­rán xa es­ta­ba com­pe­tin­do e ca­da vez o re­mo asen­tá­ba­se máis nos seus pen­sa­men­tos. Por iso po­de que non re­sul­te es­tra­ña a de­ci­sión que o cru­cen­se to­mou. Acon­se­lla­do por un mestre, com­pa­ñei­ro de seu cu­ña­do, lan­zou­se a es­tu­dar INEF na Uni­ver­si­da­de da Co­ru­ña. Non vol­ve­ría a com­pe­tir ata 1992 e, un ano máis tar­de, o seu gru­po to­ma­ría a di­rec­ti­va do club.

«Ha­bía moi­ta ilu­sión e moi­tas ga­nas, de­biá­mos­lle moi­to ao club por­que nos de­ra a opor­tu­ni­da­de de cam­biar a no­sa vi­da e ga­ñar es­ta­bi­li­da­de», bai­xo esa fi­lo­so­fía for­ma­ría, con Daniel Váz­quez, a pri­mei­ra es­co­la de­por­ti­va boi­ren­se, mar­cán­do­se co­mo ob­xec­ti­vos crear un­ha can­te­ira e o mí­ti­co equi­po fe­mi­nino, así co­mo con­se­guir ins­ta­la­cións do­ta­das de re­cur­sos.

O re­flo­te

A dé­ca­da dos no­ven­ta su­pu­xo o re­flo­te des­ta ins­ti­tu­ción de­por­ti­va. Pou­co a pou­co foi­se subin­do o ni­vel, me­llo­ran­do os ades­tra­men­tos e re­for­zan­do o pro­xec­to coa che­ga­da de pa­tro­ci­na­do­res, co­mo Rian­xei­ra. Che­ga­ron os pri­mei­ros me­tais na ca­te­go­ría sé­nior e fo­ron pio­nei­ros en si­tuar un­ha ban­ca­da de re­mei­ras na li­ga galega. En 1999 e no 2000, o equi­po de ho­mes al­can­za­ba a tan­da de honra en Ga­li­cia.

Tres anos máis tar­de, for­ma­rían par­te da xé­ne­se da Li­ga ACT con ou­tros dous gran­des ga­le­gos, Me­cos e Ti­rán. En­tre o 2003 e o 2006, cla­si­fi­cá­ron­se pa­ra a gran pro­ba na­cio­nal, a Ban­dei­ra da Con­cha, e no 2004 le­van­ta­ron a Ban­dei­ra de Hon­da­rri­bia. Os me­llo­res ac­ti­vos do club cru­cen­se ta­mén en­gro­sa­rían o com­bi­na­do au­to­nó­mi­co co­ñe­ci­do po­lo no­me de Rías Bai­xas, que se le­vou a pro­ba de San Se­bas­tián tres ve­ces con­se­cu­ti­vas.

Na ac­tua­li­da­de, os ob­xec­ti­vos que se mar­can pa­san por con­se­guir que o equi­po fe­mi­nino re­gre­se á má­xi­ma ca­te­go­ría e por con­so­li­dar ao mas­cu­lino na ACT, así co­mo por par­ti­ci­par na Ban­dei­ra da Con­cha, o seu «tea­tro dos so­ños». A pe­sar das di­fi­cul­ta­des que de­ben su­pe­rar ca­da día, nin­guén po­de­rá bo­rrar da his­to­ria os lo­gros que el e un gru­po de va­len­tes ma­te­ria­li­za­ron si­tuan­do a Ca­bo de Cruz no al­to do re­mo es­pa­ñol.

CAR­ME­LA QUEIJEIRO

Be­ni Sil­va Sán­chez, no in­te­rior das ins­ta­la­cións do clu­be cru­cen­se, xun­to ás em­bar­ca­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.