ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Adán, bal­dra­gas, bal­dreu. Sím­bo­lo do car­bono. 2 Ba­lei­ro, fu­ra­do. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Uten­si­lio pa­ra car­gar. 3 He­re­xe al­bi­xen­se. Nú­me­ro bas­tan­te gran­de. 4 Su­pe­rior dun mos­tei­ro. Te­mor, re­ceo. 5 Fo­gar. (...) Rey Cas­te­lao, his­to­ria­do­ra ga­le­ga, ca­te­drá­ti­ca da Uni­ver­si­da­de de San­tia­go. 6 Ter­mi­na­ción máis co­mún do in­fi­ni­ti­vo. Fir­mar, ru­bri­car. 7 Sím­bo­lo do ni­tró­xeno. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. La­zos aper­ta­dos. Cen. 8 In­fu­sión tran­qui­li­zan­te. Con­soan­te. Sím­bo­lo do alu­mi­nio. 9 Sar­ta­ña, re­ci­pien­te pa­ra fri­tir. Do­na, pa­troa. 10 Praia gran­de. Ave ra­paz pa­re­ci­da ao fal­cón. 11 Ba­tra­cio. Pi­so de ma­dei­ra. 12 Ob­xec­to en for­ma de co­roa cir­cu­lar. Mar­cha­ron pa­ra fó­ra.

VERTICAIS 1 Bo­ca­po­dre, fan­fa­rrón, bo­ta­po­re­la, que fa­la moi­to, mal ou con pre­sun­ción. De­fec­to gra­ve, fí­si­co ou mo­ral. 2 Re­ma­tar. Dis­pa­rar. 3 Ad­ver­tir, de­ca­tar­se de. Pe­za so­bre a que xi­ra a ro­da. Pun­to car­di­nal. 4 Cin­co­cen­tos. Pre­po­si­ción la­ti­na. Es­tra­ñas, non pro­pias. 5 Re­la­ti­vos ou per­ten­cen­tes ao ai­re. Plan­tas de hor­ta con den­tes co­mes­ti­bles. 6 Con­trac­ción de dúas for­mas pro­no­mi­nais. Re­ma­te, aca­ba­men­to. Pre­po­si­ción. Pe­lo de ove­lla. 7 Sex­ta no­ta mu­si­cal. Máis pe­queno ou máis pe­que­na. Na­quel lu­gar. 8 Ar­ti­go mas­cu­lino. Cuar­tos de con­ven­tos ou de cár­ce­res. Ca­sua­li­da­de. 9 So­li­ci­tar, pre­gar, ro­gar. Len­ta­men­te, sen pré­sa. 10 Em­bar­ca­ción li­xei­ra a re­mo, sen qui­lla e con dúas proas. Luz in­ten­sa e de cur­ta du­ra­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.