«Sacamos moi­tos máis DIU por non to­le­rar­se»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Sociedad -

Sen­do o Es­su­re un an­ti­con­cep­ti­vo de uso ha­bi­tual, o xe­fe do ser­vi­zo de xinecoloxía do CHUO, Xo­sé Luis Doval, ase­gu­ra ter re­xis­tra­dos moi pou­cos pro­ble­mas con es­te ti­po de dis­po­si­ti­vos.

—¿É de uso ha­bi­tual?

—Si, fo­mos os pri­mei­ros que ti­ve­mos au­to­ri­za­ción pa­ra po­ñe­lo, e real­men­te non te­mos ti­do moi­tos pro­ble­mas. Creo que por mo­les­tias, por mi­gra­ción ou per­fo­ra­ción da trom­pa e des­pra­za­men­to nes­tes anos te­ria­mos me­dia du­cia. Si que é cer­to que hou­bo quei­xas en Es­ta­dos Uni­dos e o pro­pio la­bo­ra­to­rio dei­xou de co­mer­cia­li­za­lo nal­gúns paí­ses eu­ro­peos por­que non lle era ren­di­ble.

—¿Non re­xis­tra­ron máis efec­tos se­cun­da­rios que con ou­tros?

—Non, por exem­plo sacamos moi­tos máis dis­po­si­ti­vos in­tra­ute­ri­nos (DIU), por­que non se to­le­ran ou por efec­tos se­cun­da­rios que des­tes, pe­ro con di­fe­ren­za.

—¿Que van­ta­xes ten Es­su­re?

—É co­mo un­ha li­ga­du­ra de trom­pas, pe­ro sen ter que fa­cer ci­rur­xía e sen en­trar no ab­do­me. Mé­te­se un­ha cá­ma­ra cun ca­nal de tra­ba­llo a tra­vés de co­lo do úte­ro e im­plan­ta­se na trom­pa. É to­tal­men­te am­bu­la­to­rio e en prin­ci­pio a efi­ca­cia é co­mo a da li­ga­du­ra de trom­pas. As mu­lle­res té­ñeno que asu­mir co­mo que é un an­ti­con­cep­ti­vo de­fi­ni­ti­vo, por­que se hai real­men­te un­ha fi­bro­se ben fei­ta xa non se po­de con­ci­bir.

Xo­sé Luis Doval

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.